Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermaarde reiziger en grondlegger van Nederlands handel op de Witte Zee, Brunei. Zijn weduwe met hare »vijff vaderlose kinderkens" klopte in 1598 om ondersteuning aan bij de .Staten van Holland, doch werd verwezen naar de Admiraliteit te Amsterdam. Zijne beeltenis is niet lang geleden ontdekt op een oude zinneprent1) uit het begin der 17de eeuw en vergroot weergegeven in een onzer tijdschriften.2) Wijl de naam van den beroemden zeevaarder op Schellingerland nog in eere is en voortleeft in monument3) en vereeniging,4) vestigen wij vooral

de aandacht op dat portret.

* *

*

'tWerd onzen vaderen spoedig duidelijk, dat de IJszee geen handelsweg naar Indië opende, doch 't gemis daarvan werd rijkelijk vergoed door het vinden van een groot heir walvisschen en noordkapers, walrussen en zeehonden. En nu ontrolde zich daar twee eeuwen lang in dit barre oord een tooneel, dat nog immer onze bewondering opwekt, n.1. de jacht op deze zeemonsters, een geheel nieuwe tak van bestaan, die de doodsche kusten en baaien van Spitsbergen en Groenland met wondere levendigheid vervulde en voor ons land en volk een bron werd van winst en welvaart.

') Beschrijvende Catalogus van portretten van Nederlanders door Van Someren.

2) Oud-Holland 1883 bl. 113.

3) Aan de haven van Wester-Schelling staat het Willem-Barendshuis, een wachthuis voor de zeelieden, een'geschenk van den heer G. Eschauzier te 's Gravenhage.

4) Willem-Barendsfonds, bedoelende het ondersteunen van oude zeelieden en zeemansweduwen.

Sluiten