Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Berekening der traktementen.

Het traktement wordt genoten:

§ 1. Bij indeeling bij of Van en met den dag, waarop ter plaatsing a la suite van het bestemder plaatse de functie van korps; bij bevordering tot een den bekleeden of verkregen rang hoogeren rang van den officier wordt aanvaard, danwel, wanneer van het leger h. t. 1. bij het tot het aanvaarden der functie naar korps ingedeeld (gedetacheerd) elders moet worden gereisd, van of a la suite daarvan geplaatst, en met den dag, waarop de reis daaren bij herstel in activiteit van heen aanvangt.

een officier op pensioen. Wordt een officier door dienst¬

zaken of door ziekte verhinderd de functie van zijn rang te aanvaarden of zich tot die aanvaarding op reis te begeven, dan kan de dag van ingang van het traktement door den Minister van Koloniën worden bepaald.

Van en met de maand volgende op die, waarin het betrekkelijk besluit gedagteekend is.

Bevorderingen met rappel van anciënniteit geven geen recht op rappel van inkomsten.

§ 2. Bij bevordering tot een hoogeren rang van een officier van het Leger iri Nederlandsch-Indië.

§ 3. Bij vermeerdering of vermindering van traktement wegens verandering van dienstbetrekking.

§ 4. Bij verlof.

Yan en met den dag waarop de functie, waardoor het traktement wijziging ondergaat, aanvaard wordt.

Het 2de lid van § 1 is ook hier van toepassing.

a. Vol traktement gedurende de eerste 30 dagen van het verlof en tijdens den geheelen duur van een verlof tot herstel van gezondheid;

i. Twee derden van het traktement van en met den 31sten dag van het verlof.

In bijzondere gevallen kan door den Minister van Koloniën voor het sub b bedoelde tijdvak of een gedeelte daarvan, vol traktement worden toegekend.

Een officier, die, wegens ziekte of door eene andere wettige reden, wordt verhinderd van verlof terug te keeren, wordt ten opzichte van

Sluiten