Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Bedragen van het dagloon van het vaste personeel, dat bij indiensttreding in het genot van gagemont of pensioen was.

54

RANGEN.

I I Boven en behalve de dagloonen wordt toegekend

f 2-50 f 2.55' f 2.60 f 2.65 f 2.7o' f 0.65 f 0 90

Adjudant-onderofficier „ 2.00 „ 2.0ö! 2.10 „ 2.15 „ 2.20| „ 0.59 „ 0.84 wordt t f hoornblazer, staftamboer.

ISÏXier : 130 ; 1.35 UO ïSo o'.27 0.52

b6rg03.rit 01 IOUlier 77 n » -J ^.n -i -IQ OIO 0.10 als hunne ranggenooten. .

Korüoraal n 1*00 ;J 1.0^ „ l.Oo „ * w . . " , - nG regelen omtrent het genot van de soldijen in de

soldaat 0-90 » Ü-92 » O-95 » °-97 » ^ " ftSS afdeeUnfen B tot en met G van tarief II zijn mutatis

boiaaai.. ......... » » 145 1 50 0.27 ,, 0.52 mutandfs op de dagloonen van toepassing.

Ssrgeant-muzikant „ 1-aO „ l.rfö „ I.4U „ „ Kot de berekening van onafgebroken dienst z«n

Korporaal-muzikant „ 1-00 „ 1.02 „ 1.-5 „ 1.07 „ l.W „ U.iu „ u.iu ^vo« g8in d len, daarvoor opgenomen m

HèvMmmkant «g . »■»§ . «g » «g . J;™ • ; Jg *qgg „„„„„ld

Sergeant-geweei ma^er „ 0_ " ^ q~ w a 9- 0 95 0 25 0.25 lersonen op te nemen, die niet in het genot zyn van

Sergeant-kleermaker „ 0.2o „ 0.25 „ 0 2o „ 0.2 „ . ^ » _ [ensloen of ?agement, dan worden hunne:nkomsten

T^nrnnra'il-kleermaker .... ,, 0.20 ,, 0.20 „ 0.20 „ 0.2U „ 1.2U , ^ Minister van Kolomen speciaal geregeld. K0rp0ra.1l kieermaiiei . „ » 0.25 „ 0.25 - ,, 0.25 1;ene uitzondering hierop maken de mrs. werklieden.

Sergeant-schoenmaker „ 0.2o „ O 20 „ U. „ " 20 _ _ ^erklIeden cn muzikanten, die, voor zoover ze met

Korporaal-schoenmaker 1 , 0.20 „ 0.20 „• 0.20 „ 0.20 „ U. egageerd of gepensionneerd z«n, de inkomsten ge-

1 1 ^ |li|te6ni T00r hen in tarief II vastgesteld, alsmede de

j 1 TJot Hcrflnrvn wnrrlt vprhooed' apothekersbediende, wiens inkomen voor dit geval is

B. Verhooging van dagloonen. Het dagloon wordt vernoogu. aangegeven in tarief 1.

voor den adjudant-onderofficier of sergeant-majoor-stafschrijver met.. / 0.25

voor de ziekenopzichters en verplegers met »

^ 3 G 9 12

cC

§ jaren, jaren, jaren, jaren, o

15

Na, een onafgebroken Onge-

c'enst van: huwden:

n een ho; pitaal

n een zi kenkamc

Toelichtingen.

Sluiten