Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven door aanhoudend wangedrag of onzedelijkheid, dan wel door werkelijke achteloosheid in de waarneming van mijne dienstplichten;

4°. dat, wanneer ik niet mocht worden toegelaten tot eene definitieve verbintenis, mij bij mijn ontslag uit den dienst geen paspoort of ander bewijs van ontslag zal worden uitgereikt;

5°. dat het den Minister van Koloniën zal vrijstaan de aangegane verbintenis op te heffen, bijaldien de Koloniale Reserve mocht worden ontbonden, vóórdat ik aan de bedoelde verbintenis geheel heb voldaan.

6". dat deze verbintenis dadelijk in werking treedt, nadat de Commandant der Koloniale Eeserve haar zal hebben bekrachtigd.

(3) Speoi-

o°yer|eer De krijgsartikelen zijn mij voorgelezen.

legde bescheiden.

Te Nijmegen, den (2)

1900 en

(4) Hand- .

teekening- (4J

van den aangenomene.

De aangenomene verklaart zijnen 'naam niet te kunnen (en^aoOTenteekenen' doch erkent in tegenwoordigheid van (5)

namen der twee getuigen,

met vermelding hunner qualiteiten en woonplaatsen.

bovenstaand engagement, hetwelk hem is voorgelezen, te hebben aangegaan, ten blijke waarvan wij getuigen alhier onze handteekening hebben gesteld.

Te Nijmegen, den (2)

1900 en

XC (6) (6)

ningen der getuigen.

(*) Wanneer de aangenomene zijnen naam niet kan schrijven, wordt de daarop betrekking hebbende verklaring ingevuld.

Mochten in de akte of verschillende verklaringen enz. wijzigingen noodig wezen, dan moeten deze, met een renvooiteeken aangeduid, op den kant worden gesteld met de almede geparafeerde aanteekening daaronder „Dit renvooi goedgekeurd".

Indien op den kant geen genoegzame plaats is voor de vermelding van de doorhalingen of voor de renvooien, kannen beide ook aan het einde van het stuk worden gesteld.

Sluiten