Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•wordende de aangenomene bij het vaste personeel toegelaten in den rang van

Te Nijmegen, den (2) 1900 en

De

(10) Hand- (10)

teekening v

van den Korpscommandant.

Aanteekeningen van (1)

Yader

Moeder

Geboren te

Den

Laatst gewoond te Lang 1 M.

Merkbare teekenen Gehuwd

Heeft vroeger gediend bij het onder stamboekmimmer

Tot het aangaan van de in vorenstaande akte bedoelde verbintenis zijn overgelegd de navolgende bescheiden: (3)

De ondergeteekende (1)

verklaart -r

1°. dat hij kennis draagt van den inhoud der door hem aangeboden en hierboven vermelde bescheiden, en 2°. dat die stukken op hem betrekking hebben, dat zij niet valsch of vervalscht zijn, en dat daarin geene met de waarheid strijdige opgave of verklaring voorkomt.

(4)

De aangenomene verklaart zijn naam niet te kunnen teekenen, doch erkent in tegenwoordigheid van (5)

bovenstaande verklaring, die hem is voorgelezen, te hebben afgelegd, ten blijke waarvan wij getuigen, alhier onze handteekening hebben gesteld.

(6)

Sluiten