Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIALE WERVING. Model E.

Detacheering van ... . . . , .

Onderofficieren. N° °P het Stamboek.

(1) Naam Jk (l)

en voor- v '

namen behoorende tot het (2) Regiment (3)

onder" verklaar mij verbonden te hebben om op dèn voet der bepalin-

(2)fiNum- £en> vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 24en Septemmervan ber 1909 ü! 84, zooals deze later eventueel mochten worden ge'mï' wijzigd of aangevuld, te worden gedetacheerd naar Neder-

(3)Wapen.}an.c[sc]1.iIlt]jg> voor ,jell tijd van vier jaar, ingaande op den dag van ontscheping in die gewesten, onder de navolgende bijzondere voorwaarden:

1°. dat de tijd, gedurende welken ik bij het Indische Leger gedetacheerd ben, niet zal rekenen in mindering van den door mij, overeenkomstig de laatstelijk door mij aangegane verbintenis te vervullen diensttijd, en dat ik alzoo, tenzij ik van die verbintenis mocht zijn of worden ontheven, na terugkeer hier te lande verplicht zal zijn, het nog onvervuld gebleven gedeelte dier verbintenis te volbrengen; 2°. dat, wanneer er gedurende den tijd mijner detacheering eenige interruptie van dienst door mijn toedoen mocht plaats hebben — waaronder ook wordt gerekend de tijd,, gedurende welken ik in de tweede klasse (klasse van discipline) of in een strafcursus, hoe ook genaamd, mocht worden geplaatst — ik gehouden zal zijn, onmiddellijk na het eindigen van die' interruptie, het vóór den aanvang daarvan nog onvervuld gebleven gedeelte van mijn detacheering te volbrengen;

3°. dat deze detacheering van kracht wordt nadat deze verbintenis door den Commandeerenden Officier der Koloniale Reserve zal zijn bekrachtigd;

4°. dat ik na die bekrachtiging aanspraak heb op eene som scUnf- van (4)

t6geTeaP gulden, als premie, (*)

O Wanneer de aangenomene geen premie vordert, moet de bepaling daarop betrekking hebbende, worden doorgehaald en op den kant gesteld: „De doorhaling van (in letters invullen het aantal doorgehaalde woorden) woorden goedgekeurd".

Deze aanteekeningen moeten door den onderofficier worden geparafeerd.

Wanneer hier of daar doorhalingen noodig zyn, moet op dezelfde wijze gehandeld en de paraaf gesteld worden door degenen, die het gedeelte, waarin de doorhaling geschiedt, onderteekenen moeten.

Mochten in de akte of de verschillende verklaringen, enz. wijzigingen

Sluiten