Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten. Het verzoek om een Inkomend Recht op Meel nader toegelicht aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ter lezing aanbevolen aan allen die prijs stellen op goed en goedkoop brood. 1899.

Fabriek- en Handwerksnij verheid

1. BOON MESCH (A. EL van der). Redevoering over den voordeeligen invloed der natuurkundige wetenschappen op de nijverheid.

Leiden 1834.

2. HORK (WILHELM). Die neuere Naturforschung und ihre Reziehung zur künf'tigen Gestaltung der Gewerbe und des Verkehrwezens.

Festvortrag beim 68® Stiftungsfest des Gewerbevereins zu Erfurt am 20 Februar 1893.

Erfurt 1893.

3. ME\ LINK (Dr. R.). De Nijverheid. Eene verzameling der merkwaardigste proefnemingenen ontdekkingen onzer dagen.

Amsterdam 1854.

4. Yereeniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland.

Verslagen der Algemeene Vergaderingen:

12de (1863); 17'lo -24sto (1868-1875) ;26ste—49sto (1877-1900). Reschrijvende oproepingsbrieven voor deze vergaderingen.

Wet der Vereeniging ter bevordering van Fabrieks- en Hanwerksnijverheid in Nederland.

5. Rapport d.d. 6 December 1898, uitgebracht door de Vereeniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland, nopens de wenschelijkheid en levensvatbaarheid eener staalgieterjj hier te lande, uitgebracht door eene commissie den 2den Juli 1897 benoemd door de 468to Algemeene Vergadering dier Vereeniging.

6. Vereeniging ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnyverheid in Nederland, Afdeoling Amsterdam.

Terugblik op het vijf-en-twintig-jarig bestaan der afdeeling 1859—1884.

Sluiten