Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. NAGEL Jr. (J.). De Spurrieteelt.

Haarlem 1865.

(Overdruk Tijdschrift van Nijverheid, Dl. vi, stuk. 10.)

10. OBREEN (J. A.). Iets over Landbouw en Veeteelt in Noord-Amerika, en over de Nederlandsch-Amerikaansche Landbouw en Emigratie-Maatschappij.

Delft 1872.

11. OLDEN (Me. E. van). De behandeling van gronden aan den duinkant van Zuid-Holland. 1855.

12. PABST (De. von). Anleitung zum Kartoffelbau, mit Rücksicht auf die im Herbste 1845 zum Vorschein gekommene Kartoffelkrankheit und deren Folgen.

Stuttgart 1846.

13. PARICUIS, Behandlung der Obstbaume an den Chausseen der Wegbau-Inspection Einbeck.

Hannover 1869.

14. VOS (G. de). Een „Driedaagsch bezoek (in Februari 1899) aan de Fabriek van Akkerbouwwerktuigen van Rudolph Sack. Leipzig—Plagwitz 1900.

15. Verhandeling ter beantwoording der vragen: Naardien het verschil van onderscheidene geestrijke vochten en dranken, uit granen, vruchten of andere plantdeelen [gestookt," enz. (Met goud bekroond.) 1836.

16. Over de verbouwing van Maïs in Nederland. Zwolle 1847. (Overdruk van het verslag van het verhandelde op het Landbouwkundig Congres te Arnhem op den 4den Junij 1847).

17. Over de noodzakelijkheid van de beoefening der natuurkundige wetenschappen voor den Landbouw in Nederland. Redevoering gehouden den 27sten Maart 1845.

Amsterdam 1846.

18. WITTE (H). Verslag omtrent den internationale tuinbouwtentoonstelling te Hamburg gehouden van 2—12 September 1869; en omtrent eene reis door een gedeelte van Duitschland, enz. Gedrukt op last van Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken.

's-Gravenhage 1870.

19. Staat der Bevolking en van het Vee op den lsten Januarij 1846 en van den opbrengst der gewassen gedurende 1846 in Gelderland. Uitgegeven door de Geldersche Maatschappij van Landbouw.

Arnhem 1847.

Sluiten