Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diepgeestelijk leven. Toen heeft een kracht Gods gewerkt. En hoewel er niets meer verborgen is dan de werking van den H. G., hoewel we moeielijk de kracht kunnen bepalen, die van den eenen mensch op den anderen is uitgegaan, toch dringt zich ons als zekerheid op, dat het deze mannen waren, die de geestelijke beweging hebben ontvonkt, die voor 't eerst na eeuwen door een dichte heining van onverschilligheid, wereldschheid en onaandoenlijkheid voor geestelijke inwerking, het geweten des volks hebben weten te treffen. Zij waren het, die hoewel geloovig Katholiek, geheel staande op RoomschKatholieken bodem, bij wie zelfs geen behoefte is waar te nemen naar hervorming van leerstellige begrippen of kerkelijke vormen, toch kunnen genoemd worden de voorbereiders der hervorming.

Want zij waren het, die in de harten van ons volk hebben neergelegd dezen kostelijken zuurdeesem: zin voor waarheid, innige begeerte naar de waarheid Gods, een zuurdeesem die bij doorwerking moest leiden tot een breuk met de Roomsch-Katholieke kerk.

Volgens Acquoy en andere meest betrouwbare kenners van dit tijdperk vond de moderne devotie haar hoogsten en meest invloedrijken vertegenwoordiger in Geert de Groote.

Niets ontwikkelde zich later uit de devoten, wat niet minstens in kiem bij hem werd gevonden. Acquoy (Windesheim I, 326) neemt in de moderne devotie niet ééne, gelijk men gemeenlijk denkt, of twee, doch drie stroomingen waar. Ook van die stroomin-

Sluiten