Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilden dienen. In dat huis bewoonde hij enkele vertrekken, in eenzaamheid biddend en lezend. Hier streed hij een wanhopigen strijd tot volkomen heiliging. Hij wilde de zonde afsterven, doch hoe meer hij streed, des te verder scheen hem zijn ideaal. De wereld en haar zonden moest hij ontvluchten en drie jaar na zijne bekeering vinden we hem in het klooster te Munikhuyzen bij Arnhem, strijdend en zich tuchtigend in een eenzame cel. Hier dacht hij zijn ideaal te bereiken. De zonden buiten zich, de zonde der wereld was hij ontvlucht, de zonde in zich zelf bestreed hij door ascese en tuchtiging; zoo kon hij oogenblikken vinden, waarin hij in zalig genieten opging in God. Doch ook hier had hij geen rust. Hij zelf zich toebereidend tot de eeuwige zaligheid, wist, dat er een wereld buiten de kloostermuren was, die het eeuwig verderf te gemoet ging. En na een verblijf van twee jaar in het klooster, ging hij de wereld weer in, zondaren roepend tot bekeering.

Dit was zijn derde tijdperk. Door liefde gedreven werkte hij rusteloos voor het behoud van zielen en buitengewoon werd zijn arbeid gezegend. Zijn optreden was kracht. De kerken konden de scharen niet bevatten als hij optrad. Men liet alles staan om hem te hooren, oud en jong, arm en rijk, geleerd of ongeleerd, allen liepen tot hem. Hij stond daar als een boetprofeet krachtig, scherp het wangedrag van de geestelijkheid geeselend; in heilige verontwaardiging over de verdorvenheid in zeden en

Sluiten