Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inwoning bestaan er, om dien kepala op zijne vraag het antwoord te geven, dat de diensten dan verloren waren. Doch elk van die gevallen heeft eene geschiedenis, waaraan willekeur van Hoofden en Regenten ten grondslag ligt.

Zoo hebben 24 desa's in hel district Kotta ToeloengAgoeng sawah's van 3 tot 6 paal ver van hunne woning onder Wringin-Pitoe, terwijl deze desa zelf groot gebrek aan grond heeft. De desa Terteg heeft 6 bahoe's sawah in het 15 paal verwijderde Tempel liggen. De desa Tanggoeng heeft 10 bahoe's individueele sawah's in Kedoeng, maar de desa Kedoeng heeft 6 bahoe's communale velden onder Tanggoeng. In de desa Poeleredjo liggen 15 bahoe's, toebehoorende aan de hoofden van 10 paal verwijderd liggende perdikan-desa's. In de desa Banaran zijn sawah's, welke men aan iemand behouden laat, die onder Madioen woont.

Als men de bevolking in al zulke gevallen voorhield, dat geen dier sawah's verkocht worden, en dat overigens verkoop zoo zeldzaam voorkwam, werd geantwoord:

»De reden daarvan ligt hierin, dat het bezit van individueele •sawah's in handen is van gezeten lieden, die beschaamd «zijn te verkoopen, maar dat zal het geval niet wezen indien • ieder eigen velden heeft".

Niemand verkoopt dan ook, tenzij hij de desa verlaat zonder er familie te hebben. Het zijn prix d'occasion, zooals te Toenggangri een halve bahoe voor eene koe en te Sendang een andere halve bahoe voor f 30.

Een merkwaardig geval van verkoop levert de desa Ngrandoe op. Daar heeft een zekere Kjai Djaët aan den Pengoeloe te Toeloeng-Agoeng, die 15 paal ver woont, 5 bahoe sawah verkocht voor f 300. De bevolking heeft die sawah's voor gezamenlijke rekening willen koopen om die dan weer in communaal bezit te brengen, maar heeft van haar voornemen moeten afzien, omdat zij de betaling bij gedeelten wilde doen geschieden en Kjai Djaét contant geld eischte.

Het is een gevolg van den toestand van zoogenaamde

Sluiten