Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontginner dikwijls door de regens ophoudt voor de dag ten einde is; dat hij niet den geheelen dag doorkapte; dat hij ook al niet veel meer dan zes tot zeven uur per dag in het bosch arbeidt, dan mag men de tachtig dagen met een vierde verminderen. Vermenigvuldigd met het laagste koeliloon van 50 cent, komt men toch nog tot f 18, als de onkosten om een bahoc boschgrond plantklaar te krijgen, terwijl die prijs door den toenemenden arbeid aan den grond het tweede en derde jaar dezelfde blijft. De ontginners van bosschen voor de koffiecultuur betalen veel meer, maar vooreerst is over het algemeen het hout veel zwaarder en verder het koeli-loon gewoonlijk veel hooger.

De Inlander zelf gebruikt betrekkelijk weinig bosch meer, omdat hij daartoe geen verlof krijgt, zoolang er nog ander terrein in voorraad is. Hij weel evenwel de verbodsbepaling tot ontginning, al is het ook van kleiner bosch, menigmaal te ontduiken door te beweren, dat hetgeen hij bepanten wil reeds vroeger bebouwd werd.

WISSELVALLIGE VELDEN.

In den regel bepaalt hij zijne ontginningen tot den omtrek der desa's, en drijft er afwisselend zijne cultuur over eene oppervlakte, welke drie tot acht maal zoo groot is als hij beplant. Al dien grond noemt hij tegenwoordig »taloennan", maar wijzigt zoo de oorspronkelijke beteekenis van het woord; daar »taloennan" het geooste veld slechts heet, zoolang daarop de stoppels en stengels nog te zien zijn van hetgeen er verbouwd werd.

De taloennan's gebruikt men twee, hoogstens drie jaar achter elkander, waarna het gras zoodanig de overhand neemt, dat in den slecht bewerkten grond het veld niet meer schoon te houdeu is, en de padi of djagoeng verstikt. Zoo zegt men in de desa en ook in andere landen, bijv. Brazilië, waar zich hetzelfde verschijnsel voordoet; maar waarschijnlijk verwisselt men dan oorzaak en gevolg, want de grond is na drie opvolgende oogsten zoo uitgeput, dat

Sluiten