Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1876 — 5'/j amët's padi en 20 dangan djarak;

1877 — ö'/i amët's padi en 25 dangan djarak;

1878 — 4 amët's padi en 30 dangan djarak.

In Tanggoel vond men een stuk tegal aangelegd op een afgeschreven kollieluin en reeds 15 jaar zonder verandering en vermindering met gogo beplant. In Goenoeng-Lor zagen wij een stuk, 25 jaar geleden aan den voet der Tjondro-Gëni ontgonnen, altijd door, eerst met padi en dan met djagoeng beplant.

Ook dezelfde waarde blijven de uiterwaarden, of wil men liever, de bandjir-beddingen der Indische rivieren behouden. Zijn die in den westmoesson onbruikbaar: eiken oostmoesson liggen zij daarentegen met eene nieuwe vruchtbare laag slib bedekt, waarin men zonder noemenswaardigen arbeid ieder gewas van korten leeftijd naar believen kan planten, met de zekerheid een oogst te krijgen, welke die van andere droge velden overtreft. Aan de bellingen daarentegen moesten de tegallan's twee, soms drie jaar braak blijven om een redelijken oogst te kunnen afwerpen. En was zand het hoofdbestanddeel, zooals in Koto-Toeloeng-Agoeng en Ngoenoet, dan bracht het onderzoek, dat wij ter zake instelden, geregeld tot uitputting en vermindering in productie.

WIJZE VAN BEZIT DER DROGE GRONDEN; SOORTEN.

Vooraf eene korte beschrijving van de wijze van bezit. Dat is voor alle tegal's individueel, verbonden met het recht van erflating, schenking en verkoop. Eene uilzondering maken op dien regel 550 bahoe's in Kota-Toeloeng-Agoeng, die in den landrente-legger als sawah's zijn vermeld, maar sinds jaar en dag geen water meer krijgen. Deze zijn communaal en worden elk jaar of elke drie jaar verwisseld. Waar de Gouvernements suikercultuur niet meer bestaat, laat men ieder zelfs het stuk houden, dat hem is toebedeeld, zoo lang hij de daarop rustende lasten dragen kan, om het daarna met dezelfde verplichtingen aan den zoon of bloedverwant te geven. Geheel verschillend met de sawah's, waar de grenzen

Sluiten