Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat iu de kunstmatige opeenvolging der gewassen een der voornaamste middelen is gelegen tot reconstructie van den grond. Alleen, en nog niet eens altijd, houdt lüj in het oog, dat gramineën afwisselen met gewassen die bladeren hebben. Alle verwisseling wordt verklaard, met dat het levende gewas niets mag «ruiken van zijne soort, dat gestorven is", en daarom mag men het volgende jaar niet hetzelfde planten, omdat de nieuwe wortels met die, welke van een vorigen oogst nog in den grond zitten, zouden in aanraking komen. Dikwerf ziet men dien regel overtreden, en als men er dan de verklaring van vraagt, blijft het antwoordt achterwege of het luidt, dat men het nog eens probeeren wilde of het zoo niet kon. Hier en daar geschiedt het braak leggen soms nog wel na eene voorafgaande beploeging, de zoogenaamde cultura bianca der Italianen, en dit ofschoon er lust genoeg tot bebouwen bestaat. Helpt ook dit niet meer, dan wordt de grond alang-alang-veld, of met klappers bezet, en daarmee buiten de categorie van bouwgrond gebracht. Het laatst plant men nog suikerriet, in het geloof dat de gelijktijdige aanwezigheid van dit gewas de jonge klappers goed doet groeien.

BEMESTEN EN BEPLOEGEN.

Een goed bewijs van uitputting is het volgende. Bij de sawah's wil niemaud de afgesneden rietvelden hebben, bij tegallan's vormen zij den meest gewilden grond, waar de desa-hoofden op azen, en die bij verhuur drie gulden per bahoe meer opbrengt. De bewerking voor het Gouvernements riet is zoo diep, dat de Inlander die voor eigen cultuur nog niet doet, maar zij werkt tevens zoo weldadig voor droge velden, dat deze verscheidene jaren lang den voordeeligen invloed er van ondervinden. De uitputting is op enkele plaatsen zoo erg, dat de Inlander uit zich zeiven proeven met bemesting neemt. De stoffen, die hij gebruikt, zijn de uitwerpsels van zijn vee en blaren, doch de uitkomsten schrikten tot verder werken af. De grond schijnt ongeloofelijk veel insecten te bevatten, die zich werpen op allerlei soort

Sluiten