Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zaad, dat ter ontkieming in de aarde komt. Om het niet te veel vernield te krijgen, zaait men hel droog uit, en daar dit natuurlijk niet veel helpen kan, vermengt men het met fijn gewreven aromatische wortels en kruiden. Bij hun bemesten nu merkten de proefnemers op, dat het ongedierte ziéli juist op de bemeste plekken verzamelde. Vooral deden dat daar de vertegenwoordigers van de in Holland welbekende meikevers, wier larven in Iudië zonder vijanden voortgroeien en duizenden bahoe's gewas vernielen.

Dit alles wordt niet vermeld als eene waarschuwing tegen bemesting; want men kan best anders doen; maar als een bewijs, hoever de vruchtbaarheid moet zijn afgenomen, dat de Inlander zonder aansporing van hooger geplaatsten aan eene verbetering denkt, die met zijn aard en gewoonten strijdt. Hij moet er evenwel toe komen. Wil hij van de tegallan's een oogst krijgen, die hem arbeid en onkosten blijft vergoeden, dan moet hij tot diepere bewerking en bemesting overgaan. INu tracht hij het nog in veelvuldig ploegen te vinden. Hij herhaalt die bewerking, evenals de oude Romeinen, soms tot tien maal toe, maar mest niet, zooals zij daarbij deden. Daardoor, en omdat hij den tienden _kear niet veel dieper dan den eersten koinl, verspilt de Inlander er eene groote hoeveelheid arbeid mee. De eerste maal, *neras", gaat de ploeg zes tot negen duim diep, naarmate der geaardheid van den grond. De tweede maal ploegt men over kruis om de opstaande kluiten door te snijden, waarnaar de bewerking «noegël" heet. Tegelijk keert men de kluiten om. De derde keer ploegen brengt deze in de voren terug en heet daarnaar »tigoeliha/cé loekon'. Telkens konden tol nu toe de ploegvoren meer of min van elkander verwijderd blijven, doch voorlaan moet alle afstand vermeden worden, en daarom noemt men elke verdere beploeging, »itisirkammen, omdat op eene doorsnee de rijen kluiten als de punten van een kam naast elkander staan. Dit »nisir" wordt, zoolang de grond braak ligt, van tijd tot tijd herhaald en dan afgewisseld met hel »grabag , waaronder men het trekken van een balk over hel veld verstaal om de kluiten fijn te krijgen, en welk

Sluiten