Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote menigte uitschieten. Den overigen tijd besteedt men met vrucht aan het wegnemen der talrijke insecten, die het gewas in wortel, merg, stengel, knoppen, jonge en oude bladen, eigenlijk zijn geheel leven door, belagen. Tegelijk met hel wiwil neemt men nog eenige bladeren weg, »ngosèrri", die scrubs, »krosokof ook wel lot eene slechte soort van kerftabak dienen. De tijd van het kappen voor de Europeesche bereiding komt aan, als de volle groei bereikt is, »!iémaleng". Voorde Inlandsche markt laat men de planten nog twee of drie weken staan, lot de blaren gestreept, *njèrèlti", of geel zijn, »soeloel".

Het behoeft bijna geen vermelding, dat niet overal de tabak zoeveel zorg bij de cultuur ondervindt. Komt zulks dikwijls voor, indien de landbouwer zijn produet zelf wil verwerken: bijna nooit indien hij de blaren aan den stengel verkoopen wil. Dit laatste geschiedt het meest, maar tengevolge der slechte bewerking en mindere zorg kapt de Europeesche opkooper slechts weg, hetgeen hem aanstaat en laat den eigenaar met de helft ot twee derden zijner boomen zitten, die gekorven niet veel waarde hebben. Behalve de bewerkingen aan den grond, zag men drie maal het zuiveren van rupsen en eens het wegnemen der onderste bladeren over 4 Q 11. R. per uui doen; het wegnemen der loten (wiwil) over 15 Q R.R. pei uur, en over gelijke uilgestrektheid het wegnemen der knoppen.

Nadat de tabak is gekapt, schieten de stengels weldra verscheidene loten, van welke men de beste behoudt en de overige wegneemt, om zoo nog een tweede gewas te verkrijgen, Ksoglèngngan". Voor kerftabak moet in dit geval de grond worden omgewerkt en de onderste blaren herhaaldelijk weggenomen, zoodat er maar vier of vijt overblijven. Voor de Europeesche markt weder, laat men meer bladeren slaan, en werkt den grond niet eens om. Na vijftig dagen is de soglèngngan reeds oogslbaar.

Om te kerven worden de geelgroene bladeren geplukt en drie dagen en nachten gebroeid, rimboe"; vervolgens na de middennerven te hebben weggesneden, »kobètti , opgerold, *wilingngi", en gekerfd, »radjang waartoe het mes, »djongko", en de kerfbak, *larappa7i", heet. Daarna spreidt men de

Sluiten