Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij wel doen, die voor zulke fouten in de cultuur staan als wij boven vermelden ? En toch krijgt men een beschot, dal bruto tusschen f 178 en f 73 per bahoe bedraagt. Dooide uitkomsten der tegal's D. E. F. G. door elkander te nemen, krijgt men per jaar en per bahoe een opbrengst van f 113 bruto en van f 49 netto.

Meer nog naar het middelpunt der bevolking, de hoofdplaats, liggen de tegal's, onder A. B. en C. aangeduid. Zulk eene bestelling evenwel vereischt nog eene hoeveelheid gronds, voldoende lot het onderhoud, en wordt gedaan door hen, die voor anderen legen afstand van de helft der onbeplante velden ploegen. Doch zij, die van den reeds zoo verbrokkelden bodem nog de helft moeten afstaan, planten wel in den westmoesson dezelfde gewassen als de bezitters der grootere tegal's, maar kweeken verder slechts groenten of toespijzen, zonder op wisselbouw te letten en worden meer warmoezeniers dan eigenlijke landlieden. Dat het met de verbrokkeling reeds tot het minimum van onderhoud en dus verder dan tot het minimum van den arbeid der boerenfamilie is gekomen, blijkt in het uiterste geval door verhuizing, maar anders door het tijdelijk zich verplaatsen naar verwijderde streken om landbouw te drijven en het zich verhuren als daglooner op de hoofdplaatsen, terwijl de vrouwen vruchten opkoopen om die weer te verkoopen, bloemen kweeken, batiken, weven of eenige andere nijverheid drijven.

Hoe weinig daarmede verdiend wordt, zal blijken als wij in eene volgende studie de erven en de huiszittende nijverheid der landbouwers behandelen zullen. Voorloopig vermelden wij, lot voorbeeld, de fabrikatie van tempé, die honderden handen bezig houdt. Iemand koopt voor 40 cent kadëlé; kookt die uren lang; ontdoet haar ruwweg van de zwarte schillen en brengt deze bewerking na herhaalde wrijvingen en wasschingen ten einde. Dan worden de boontjes, na een nacht in koud waler le hebben gestaan, nogmaals gekookt; vervolgens op eene mat uitgespreid, vermengd met fijngesneden kruiden; de geheele massa daarna gesneden in vierkante stukken ; deze soms nog afzonderlijk verpakt, en dan verkocht

Sluiten