Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl de Javaansche landbouwer bijna zonder intelligentie ploegt en werkt, oogst de vrouw, en zorgt voor zijn eten en kleeding. Doch dit terloops. Intusschen heerscht er door den arbeid van allen in de dicht bevolkte streken de grootste welvaart. Door den verkoop in het klein behaalt de war-* moezenier, ook al plant hij minder waardige gewassen, van zijn grond een prijs, die minstens gelijkstaat met de opbrengst van den eigenlijken landbouw in deze streken, dien wij in de tegel A. voorstelden, zoo niet die overtreft. Daardoor is de mindere opbrengst van de tegal's B. en C. betrekkelijk, want ook daar moest de waarde berekend worden als die van alle andere velden naar den verkoop in het groot boven bedoeld, terwijl die door den verkoop in het klein verdubbelt en verdriedubbelt. Wel is waar worden de productiekosten belangrijk hooger, omdat de afzet eerst in zeer vele dagen kan plaats hebben, maar ook met die omstandigheid is er geen bezwaar om, al zijn de cijfers van B. en C. kleiner, de wezenlijke waarde der productie van een bahoe tegal bij de hoofdplaats te stellen alsof er eens in de vier jaar suikerriet wordt geteeld, en dien te bepalen op f 135 bruto en / 56 netto.

Wij hebben bij onze beschouwingen altijd op het oog gehad, dat de tegal's den vooruaamsten bouwgrond uitmaken. Waar veel sawah's en weinig tegal's zijn, blijven deze in den nabijheid der hoofdplaatsen in dezelfde omstandigheden verkeereu, ja verbeteren zelfs. Want zelden vindt men er bezitters van sawah en tegal tegelijk; terwijl men algemeen als regel in desa's met veel natte en weinig droge velden heeft aangenomen, dat aan hen, die alléén tegal's bezitten, vrijstelling van alle cultuur- en heerediensten wordt gegeven, om die om te slaan over de sawah-bebouwers. Wat verder af, in den kring der kleine hoeven, mag men daarentegen de waarde der productie slechts nemen met uitsluiting der suiker. De wijze van bebouwing en de waarde daar worden door de type G. voorgesteld.

In den versten kring gaat eene vergelijking van de productie met de typen, in H. en I. vermeld, in het geheel niet meer

Sluiten