Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bedekken. Aan de bovenste geleding van den ori laat men nog een paar duimen van de volgende staan, om die ter bevordering van den groei altijd met water gevuld te houden.

Na drie maanden begint de ori reeds de kleine gedoomde takjes uit te zenden, die volwassen »grëng", heeten, en na twaalf maanden de loten, die recht naar de hoogte groeien, *katèk", en daardoor van de takken, "tjarang", onderscheiden zijn. Dezelfde takkenvorming hebben, met uitzondering van den djabal, rampal en woeloeh, de andere soorten. Eerst een jaar later ontwikkelen zich de onderaarsche knoppen, die alleen goede bamboe, worden. De tijd daarvan wordt »kemeboeng", genoemd naar de *boeng", zooals die knoppen heeten, als zij boven den grond komen. Zij zormen eene geliefkoosde groente, althans die van den ori en djabal, evenals van den petoeng, terwijl zij bitter zijn van de andere soorten, en van den apoes, naar men zegt, zelfs bedwelmende eigenschappen zouden hebben. De »boeng" van den ori verschijnt tegen den regentijd, die van den apoes, bij het uitscheiden daarvan, die van den djabal en rampal als de rijst bloeit. Drie maanden later is de bamboe reeds 'n zes voet hoog en in den tijd *tèngqor", zoodat de voet, er tegen rakende, wordt afgestooten. Weer na drie maanden noemt men de periode van ontwikkeling • kemlétjoet", naar de gelijkenis met eene buffelzweep, *pëljoet". De blèren zitten nog verscholen achter de lederachtige schutbladen, »tjloempring", doch de stengel, *lonjdjor", heeft bijna de volle lengte bereikt. Binnen zes maanden zijn doorloopen de tijd *kemlabang", als de ontwikkeling der tongen van de schutbladen den stengel het voorkomen van eeue reusachtigen duizendpoot geeft, »klabang", en de tijd »semawï', als alle blaren ontplooid staan. Nu duurt het een jaar voor de onderste schutbladen afvallen, en de geledingen zich met algen en korstmossen bedekken, teekens, waaraan de Inlander de rijpheid herkent; nog twee jaar voordat er zich secundaire takken vormen, *gombjog", en drie of vier jaar voor de stengels breken, *gropak". Al die tijden van groei en ontwikkeling zijn voor eiken stengel afzonderlijk gebruikelijk ; zij zijn niet toepasselijk voor den geheelen stoel.

Sluiten