Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen, dat de smegmabacillus geheel en al, wat de morphologie en de kleuringseigenschappen betreft, met den tuberkelbacillus overeenstemt, dus ook absoluut alcohol- enzuurvastis. Eerst ontwikkelt zich de cultuur langzaam, maar bij overenting groeit ze steeds sneller, zelfs binnen 24 uren, op alle gewone bodems. Voor caviae, konijnen, kippen en duiven zijn ze niet pathogeen.

Veel meer afwijkend van den tuberkelbacillus gedragen zich de overige zuurvaste bacillen, waarvan er tegenwoordig reeds een belangrijk aantal bekend zijn, terwijl het aantal eigenlijk nog dagelijks toeneemt. Zij zijn veel minder gevoelig voor de temperatuur dan tuberkelbacillen, groeien het best bij ongeveer 30° C., echter ook bij gewone kamertemperatuur, en groeien veel sneller, vooral wanneer men eenmaal verkregen culturen overent. Uit dieren geïsoleerd, kan de cultuur echter ook eenige dagen, 4 tot 7, op zich doen wachten.

Kenmerkend voor vele pseudo-tuberkelbacillen is het produceeren van een kleurstof, die tusschen roodgeel, oranjegeel en kopergeel kan variëeren. Echter vormen ook culturen van tuberkelbacillen soms kleurstof.

De pseudo-tuberkelbacillen vormen op de oppervlakte der cultuurmedia in den regel tamelijk droge beslagen, van kamvormige verhevenheden voorzien, echter toch niet zoo schubbig-droog als bij de tuberkelbacillen. Soms echter doen ze een samenhangend, meer taaivochtig beslag ontstaan.

Er is dus in den regel genoeg verschil tusschen culturen van echte en van pseudo-tuberkelbacillen, maar dit neemt niet weg, dat er toch ook overeenkomst bestaat. Vooral het droge der culturen wijst dikwijls op verwantschap. En die quaestie der verwantschap dwingt weder, terug te komen op een eigenschap, die tot heden slechts terloops werd besproken, d. i. den vorm.

5. Morphologie van tuberkel- en pseudo-tuberkelbacillen.

n den aanvang werd gezegd, dat de diagnose van de tuberculose in veel gevallen vrij gemakkelijk te stellen is door de vorm- en

kleur-eigenschappen van den tuberkelbacillus. Het vinden van een zuurvast staafje geeft een gewichtige aanwijzing. Nu is gebleken, dat er talrijke zuurvaste staafjes zijn, die zonder nader onderzoek voor tuberkelbacillen kunnen worden versleten.

Heeft men hier nu werkelijk steeds met staafjes te doen ? leder, die tuberkelbacillen heeft gezien, weet, dat zij zich niet altijd

Sluiten