Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van konijnen, waarbij hij van uit de carotis bacillen in het linkerhart had gebracht, terwijl Babes en Levaditi ze te voorschijn riepen door intraveneuze of intradurale infectie bij konijnen.

Merkwaardigerwijs werd deze straalvormige groei ook door verschillende onderzoekers bij andere zuurvaste bacteriën, met name bij de pseudo-tuberkelbacillen, waargenomen. Interessante onderzoekingen heeft daaromtrent b.v. gedaan Lubarsch, terwijl tegelijkertijd zijn leerling Schulze over de actinomyces-vormen van den tuberkelbacillus schreef. Hun onderzoekingen komen ongeveer op het volgende neer:

Schulze verkreeg actinomyces-vormen van tuberkelbacillen door intra-arteriëele injecties, door locale enting in de hersenen, de nieren, de lever, en de mammae. Hij wekte ook straaivormen op door een konijn intra-duraal te enten met de streptothrix van Emminger.

Lubarsch onderzocht nu ten opzichte van de straalvorming eenige gewijzigde tuberkelbacillen en verder, onder meer, eenige pseudo-tuberkelbacillen. Onder gewijzigde tuberkelzwammen verstaat L u b a r s c h de zoogenaamde v o g e 1-, k i k v o r s c h-, hazelwormenvischtuberkelbacillen. Ik kom op deze tuberkelbacillen nog nader terug. Bij alle kon hij, door locale enting in de nier van konijnen, straalschimmelvormen te voorschijn roepen. Maar hetzelfde gelukte hem met den timotheebacillus, den mestbacillus en den grasbacillus II van M o e 11 e r, bovendien met den boterbacillus van Rabinowitsch.

Ten overvloede wil ik hier er ook nog op wijzen, dat vertakte vormen en vormen met kolfvormige zwellingen ook bij den leprabacillus zijn beschreven (zie literatuur: Kolle u. Wasserman n, Bd. I, S. 37). Verder, dat men omtrent de beteekenis der kolven nog in het onzekere is, d. w. z. dat enkelen meenen, dat men hier te doen heeft met regressieve verschijnselen, anderen dat zij alleen onder bepaalde omstandigheden, en dan zeer zeker als uiting van speciale levenseigenschappen, optreden, terwijl deze laatste meening de meeste voorstanders heeft

Bovendien wil ik nog vermelden, dat Gotschlich (Kolle u. Wasserman n, Bd. I) niet geneigd is, ondanks het vormen van vertakkingen en kolven, de micro-organismen, welke deze groeivormen vertoonen, uit de groep der bacteriën of splijtzwammen te schrappen om ze onder de haar- of draadzwammen te rangschikken, omdat men slechts met uitzonderingen te doen heeft.

De thans medegedeelde eigenschappen van den tuberkelbacillus,

Sluiten