Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoekingen gedurende de laatste jaren, waardoor het duidelijk is geworden, dat men een tuberkelbacillus niet als een microorganisme met onveranderlijke eigenschappen mag beschouwen, zooals vroeger zoo dikwijls geschiedde. Zeer zeker heeft de bacillus tuberculosis evenals alle andere pathogene micro-organismen een aantal eigenschappen, waardoor hij te onderkennen is, maar die eigenschappen zelf zijn in haar uitingen niet mathematisch afgepast. Er is daarin een zekere mate van speling, een zekere mate van variabiliteit. Maar die variabiliteit is niet zoo groot, dat men daarin aanleiding zou kunnen vinden, het begrip tuberkelbacillus b.v. te gaan splitsen in een aantal ondergroepen, die als van elkander onafhankelijke bacteriënvormen,

elk voor zich ook een pathogeen begrip zouden vormen. Maar op

deze wijze loop ik op de zaak vooruit.

De door Koch in 1882 uitgesproken meening, dat de door hem gevonden tuberkelbacillus de oorzaak was van de tuberculose van mensch en dier, werd al heel spoedig, in verband met de eigenschappen van dat micro-organisme, als niet geheel juist verklaard. In 1889 kwam Ri volta mededeelen, dat de bacillus der tuberculose bij vogels andere eigenschappen had dan de door Koch beschrevene. Zijn meening werd door M af f u cc i en later door Strausen Gamaleia bevestigd, en ook in 1890 had Koch zelf gezegd dat men „die „Baxillen der Hühnertuberkulose als eine für sich bestehende, aber „den achten Tuberkelbazillen sehr nahe verwandte Art halten" moest.

Toen begon feitelijk reeds de strijd en de moeilijkheid. Het is waar, dat er dikwijls verschil is tusschen uit zoogdieren en uit vogels geïsoleerde tuberkelbacillen. De culturen van de eerste zijn schubbig en droog, die van de laatste vochtig en slijmerig, en bovendien zijn de pathogene eigenschappen werkelijk dikwijls zeer verschillend. De vogelbacillus is lang niet zoo virulent voor caviae als de zoogdierbacillus. Maar bestaat er nu soortverschil? Is de eene een wezen, dat zich nooit met de eigenschappen van het andere kan vertoonen ? Is het overgaan van den eenen vorm in den anderen onmogelijk?

Ziedaar de vragen, waarover men nog heden ten dage strijdt. Moeilijk op te lossen ook daarom, gelijk reeds werd gezegd, omdat de systematiek der bacteriën zeer onvolledig is, daar de studie der eigenschappen zooveel moeilijkheden oplevert. Welke eigenschappen moeten b v. in een bacterie aanwezig zijn om ze een afzonderlijke soort te mogen noemen? Aarzelen moest men, naar het ons voorkomt, reeds in 1890, om ten opzichte van zoogdier- er. vogeltuberkelbacillen als van twee soorten te spreken, omdat toen

Sluiten