Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het op de gewone wijze verrichte sputumonderzoek voldoende gegevens ontleenen om de al of niet aanwezigheid van tuberkelbacillen daarin te constateeren. De gewone methoden zijn daartoe werkelijk in den regel voldoende.

De onzekerheid, die bij een eerste onderzoek eventueel zou blijven bestaan, verdwijnt in den regel bij herhaald onderzoek. Dit geldt ten minste voor den mensch. Voor het rund, waar sputa dikwijls moeilijk en in elk geval moeilijk bij herhaling te verkrijgen zijn, verdient het dadelijk toepassen der dierenting in dit opzicht veel meer aanbeveling.

Geheel anders wordt het echter bij het onderzoek van andere se- of excreta, en ik zou hier in de allereerste plaats op de urine willen wijzen. Ik acht het onderzoek van urine op tuberkelbacillen zonder dierenting onbetrouwbaar. Zuurvaste staafjes in de urine, met name smegmabacillen, komen herhaaldelijk voor en zijn, wat men ook bewere, niet afdoende van tuberkelbacillen te onderscheiden. Ik verricht dan ook, al doet het gewone microscopisch onderzoek van het sediment der gecentrifugeerde urine bijna zeker tuberculose diagnostizeeren, steeds de dierenting.

Hetzelfde geldt voor de andere se- en excreta, waarvan het onderzoek, naast dat der urine, met name in de dierpathologie, geschiedt. Onderzoek van uterus- en vaginaalsecretum en van melk kan door het gewone microscopisch onderzoek bacillen doen vinden, die men bijna zeker voor tuberkelbacillen houdt, maar absolute zekerheid geeft het niet.

Een belangrijke factor bij het onderzoek van al dergelijke se- en excreta vormt ook de wijze, waarop ze zijn verkregen. Urine, die niet na behoorlijke antiseptische voorzorgen verkregen is, moest feitelijk nooit op tuberkelbacillen onderzocht worden, evenmin als niet-aseptisch gemolken melk. Verder spreekt het vanzelf, dat de kliniek zelf de gevallen tot meer of minder twijfelachtige stempelt. Niet zelden is, zonder een speciaal onderzoek'op de aanwezigheid van bacillen, de diagnose te stellen.

Ik ben niet zonder opzet op het aantoonen der tuberkelbacillen teruggekomen. Want ... in den laatsten tijd wordt gezegd, dat, om bacillen aan te toonen, men geen gebruik moet maken van de gedurende jaren aangewende oplossing van Z i e h 1 (carbol-fuchsine), maar op andere wijze moet kleuren, omdat.... de oplossing van Ziehl niet alle tuberkelbacillen kleurt, of wel niet alle vormen ervan, en op die wijze zou men dus tot de afwezigheid van tuberkelbacillen kunnen besluiten, terwijl ze er toch wel degelijk zijn.

Ik moet dus weder terugkeeren tot hetgeen omtrent de specifieke

Sluiten