Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. ^ <■< *s ^ ^ *♦. ^ /ïs

^ X ~ c^ X> *5v'^ Cs /O <_<N* 'Cv ^ *5",/^ V^AsAs As^/^Cs VAi

15. ^ '.^ st'«- A^ >5 '. As

<5, SsVï\ \S *$ ~ï As *S Cs* *$■ ^ ^ \

^s Ai; %/ *s ^ '\ Cs *S ^5 As ' •. As /O *sü \ ** ~ï 0 ♦

V?s *«> *Cs Cs X> \ Aa>a)V/^A

X> ^ /✓ « \ >v \ As A ^ ««WCs^ «c'/Oyy^A^**. /^/0<,^«As ^ ^ As A <**• a^x

A<5- /7 /< /?■*>, ^ X *♦. As ^A " As *. As ^ X> As «s-Cs'* As //'ï^ '\ A.~*vvsy NsVs

^Xi *HX \ «^A- AV//^ÏAA

/^> *s \ ^ A^> iCs As^-sA/s*^ *Cs*^ <-**s <*>/*. ^

y^/s^/ïs ^NA^\

<Cs \ A. X> \ ^ ~ 'ï «f\ 'lï,^*\\/^,\W> ',

16. '««5s.*s «^A^ '«- ^ C> ^CO^**. As O. Cs N *As As ~ *S *s *Cs ^ C> As As /?s

17. A^ asv^ **. ^*as ^

c. ^9AA\'A A^^~VNV^«-\ ^ Xi *\ ♦ ♦

t, *-$*>, *Cs *® 'l5s« <ft,,V ♦. A* As

18. /-\/s«f'c,X ï$ />)\'*'\ AsV* AsnV^^S^

>S^, \ ^Cs Av *•* A\ *As ~-/^~As

^s ^s s^ *Cs ^ ^ #\ x as a. sy As

/Js <5^5- *♦. As Cs As As ^ X AS ^ ^

****** *\ W. \ ✓✓~s<,~tAs«S ^ a'«, ✓✓ ~s ^ »S X>

✓✓ N <. X X> vy ^ /ïs \ ✓✓ ~ ^ ^ A N

X> X <■ X Xi NV# \ ✓✓

19. ^ s\ s> \~Ï ''.

/ïs/^^^VCN f>*. 'Cs^CO

^'♦. ^^/?n c^t~ ^"V ', ^ ^ Cx sï~. ^S '\ <^//^V^ ^OÖ#sv'».

20. ^X\*-. ^ '♦. O * 'Cs^<'~^

/js Cs *5" As ^ ^ ^ ^ ^ ^

Sluiten