Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is dit het huis van den loerah? Is er nog padi genoeg? Kokki, zijn er nog eenden? Waar is 't huis van den demang? Met uw verlof, er zijn twee demangs: de eene heet Djaja Leksana, de andere Wira di Krama. Is dit de persoon?

13.

• Sadjeroné (= in, binnen) Patjinan Samarang ratané tjijoet, ^réta loro mèh ora tjoekoep, serta banget roesoehé sangka kèhé wong dodolan; omah pipit, tjilik-tjilik. Radinan ageng ingkang dateng Besoeki waoe medal ing pinggir kisik; terkadang tebihipoen toja seganten sangking radinan najnofing gangsal doe- v moegi kalih-welas kaki; sisih kidoelipoen mergilrèng-erèng redi: mila (= daarom) radinan poenika tjelak sangking laoet. — Sambija, sopé koerang oejah, ugendi oejahé? — Ing aloen-aloen akèh botjah pada doliin.

14.

Mijn bediende is naar Malang, om een zadel te koopen. Deze kast is leeg. Het geld is weg. Waar is de lepel ? at is ei in dat kopje? Ik ga naar de desa Wana-redja, om mijn broer te bezoeken, die erg ziek is. Waar is mijn mes? Wat scheelt je? Als jij dat huis niet koopen wilt, wil mijn zoon het koopen, want zijn huis is beschadigd. Ik vroeg aan den kapitein: waar zijn we reeds? Djaja, er is te weinig zout in de soep, waar is het zout? Zijt gij de vader van dien jongen? De weg naar den koffietuin is slecht. De kinderen spelen op den weg. Is hier in deze stad eene kerk? Waar zijn veel vogels;

VOÜRGEVOEGD /Jt, INGEVOEGD oem: WERKW. MET NEUSKLANKEN.

N°. 15-38.

15.

Ngoko Krama

wis satnpoen reeds, al, geuoeg, klaar, af (dient ook om aan te duiden, dat eene handeling is afgeloopen, of werkelijk heeft plaats gehad).

Sluiten