Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geus kan ik niet veel eten. Eet je niet meer? — Toen ik dien ouden man zag loopen, steeg ik af van mijn paard. — Wilt U koffie drinken, mijnheer? — Van avond ga ik naar de wajang kijken. — Morgen ga ik jagen in liet bosch van Djembrèng. — De krokodillenkoning noodigde Djaka Tingkir uit, (met hem) zijn paleis binnen te gaan. — Heb je al een brief ontvangen van je zoon, die te Pasoeroean is? Nog niet, maar morgen wil ik hem een1 brief sturen. — Houdt je er van, naar de wajang te kijken ? — Houdt je van jagen ? Ik ben nog nooit op jacht geweest. — Hoe is 't met 't koffiepakhuis van Ranggah? Met uw verlof, het is nog niet af. Gaat gij er nooit kijken? Eiken dag ga ik er heen.—-Sidin, die mijnheer vraagt om drinkwater.

23.

Ngoko. Krama

bandjoer ladjeng vervolgens, daarop,

dadelijk.

kaja kados zooals, alsof, waar¬

schijnlijk.

ja-géné I

, , . } poenapaha waarom?

gene-ja |

manèh malih weer, nog, nog meer.

bésoek béndjing later.

sabab déning apa sabab déning poenapa waardoor?

moempoeng moempoeng terwijl nog, zoo lang

nog.

lija, lijané sanès, sanèsipoen anders, ander, andere,

li wat langkoeng voorbijgaan, voorbij.

Demang, wong désamoe iki akèh sing pada boebar, ngalih omali menjang désa lijané, ikoe sabab déning apa? — Praboe-f Djaka ngarep-arep oetoesané; bareng wis li wat saugka ing antara, >. ora teka, ngandika menjang abdiné anoesoel oetoesan maoe. — Kjai Boejoet ngandika dateng radèn Djaka: „enggèr, wis mangsané kowé ngatok (= ngaton) marang ramakmoe Kangdjeng Soeltan; moempoeng iki mangsa rendeng, mesti ngadaton ing goenoeng Prawata; kirakoe, tekamoe ing Prawata Kangdjeng Soeltan doeroen°; kondoer maransr insr Demak. — A.na kètioe

Sluiten