Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

akèh, ngobong omahé loerah ing désa Batoe. bouten begal x tetiga, ngandeg tijang Tjina wonten iug radman. - Apa kowe wis andjoepoek lajangkoe kang ana ing kamar kono toemoe pang ing me'dja. — Koersiné isili koerang sidji. — Eabine wong ^lara ikoe nrep loenga anggolèk doekoen. - Sang ***■££ „ mireng atoeripoen Ki Patih, sanget doekanipoen.

ora manoet menjang pitoetoer ing wong toewane kang^ betjik ikoe anemoe tjilaka ing donja toemeka mg akir. — Kowc e apa? Koela saweg ngerok titihan (titijan) sampejan dragem.

24.

Ik wil een' brief schrijven, maar de pennen zijn alle slecht. Krama, is de man, die het gras gebracht .heeft, er nog, o hii al weg? Des namiddags spelen vele kinderen op de aloenaloen maar mijn ouders vinden niet goed, dat ik ook daarheen

ga Ik ga eerst naar huis. Ik dacht aan het verhaal van mijn

vriend. Gij kunt niet gelooven wat die man zegt. Wiei heelt U dat gezegd? Wat hadt gij in Samarang te doen Als we naar P. willen, moeten we dan de rivier over? 1 oen de moeder van dien jongen hoorde wat hij zeide, werd zij zeer boos lleb e de tafi al gedekt? Wie is die man? Dat » de loerah van de desa Gondang-legi. De vorst ging naar zijn paleis. De schepen, die op zee waren, voeren naar den^wal (kant ram\y Deze weg loopt naar 't Oosten. Ik ga naar beneden. A , de strikken gereed, ik wil vogels gaan strikken in het bösch. Slapen de kinderen al? Wie is daar (= dat)? Met uw verlof uw dienaar de loerah van de desa Kalisat. Waar is mijn zoon. Hii is vogels gaan schieten aan de rivier. Dat kleine kin schreit. Wat kosten de eieren vandaag? Ik weet het niet, kokki is nog niet van de markt thuis gekomen.

25.

Ngoko. Krama.

koedoe kedah moeten, zich gedrongen gevoelen. ■

mesti mesti • moeten, stellig, zeker, van zelf spreken,

lagi saweg juist, pas, bezig zijn.

inentas mentas juist, zoo juist gebeurd.

Sluiten