Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28.

Ngoko. Krama.

oetawa oetawi of, en.

dé'ié déné dat (redegevend voegw.).

SIcla S,J0S doorgaan, werkelijk plaats

hebben.

woeroeng wan dé of sandé niet doorgaan, niet plaats

hebben, falen.

ora woeroeng boten wandé stellig.

dtiwe-déwé pijambak-pijainbak elk afzonderlijk, elk zijn eigen.

W ong oerip iki, jèu kesèd, sarta léléda, ora patoet ngawoela ing ratoe; ora woeroeng nemoe bilai. Wong ngawoela ing ratoe ikoe, loewih pakèwoeh, koedoe mantep sarta setija, toehoe maring (= marang) goesti. — Ing negari Bali wonten tijang, pedamelanipoen sesabin, namanipoen Djaka Pirangon; mireng kabar, jèn negari Mesir awis teda, Djaka Pirangon ladjeng késah dateng negari Mesir, mbekta dagangan pantoen oetawi oewos. — Menawi paren^lkarsa-sampéjan, mangké sonten koela badé sowau ing sampéjan. — Kang anggawa lajangkoe iki, batoerkoe, djenengé si Taroena. AA is pira oemoeré anakmoe si Gatoel, déné wis katon (er uitzien) gedé!

29.

Gamel, pengaiite apa wis anggawa soeket? Koela noewoen, dèrèng. Jen mengko soré doeroeng teka, kowé déwé baé kang toekoe menjang pasar. — Sidin, ingendi njonjah. Njonjah tindak nitih kareta. Meujangyendi? Doeka sampéjan. — Akoe andjaloek banjoe ngombé sagelas, ngelakkoe banget. — Soemoer ikoe apa djero? — Wong tani wis pada mémé pariné. — Si Kerta mikoel pari menjang loemboeng. — Afijbedah bètèng iki, wong Mataram ora bisa, jèn moenggoeh akoe gampang baé. — Si Karna gawé èntong. — Lawang ing koendjara bandjoer menga; kang ana sadjeroné koendjara bandjoer pada metoe. — Raden Rahmat njoewoen pamit dateng ingkang (= zijn) paman, Praboe ing Tjempa, badé dateng ing tanah Djawi, kalih ingkang raji, badé toewi ingkang oewa, ratoe ing Madjapahit. Sang Nata

Sluiten