Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pareng; noenten sami mangkat, 'nibekta lladèn Boerèrèh: lestan- 5 toen doeinoegi negari ing Madjapahit. — Sedaja tijang, ingkaug sami ugili dateng grija toetoeloenganipoen negari, oetawi dateng grija sanès-sanèsipoen sami mantoek dateng balé-grijanipoen pijambak-pijambak. — Koela ladjeng minggah dateng gètèk, kalih ambekta sangoe: oewos sa-abenipoen.

30.

Ngoko. Krama.

doedoe dédé niet, niet zijn (vóór

een zelfst. nw.)4^ W. a/. moenggoeh menggah wat betreft, wat n^J'

aangaat.

nganti, kanti of kongsi ngantos tot aan, tot dat, zoo

dat, zoo zeer dat.

moelané mila (soms milanipoen) de reden dat....

of: daarom.

rada ragi tamelijk.

ping kaping maal.

tanggal ping pira? tanggal kaping pinten? de hoeveelste? (van

de maand).

Kowé ikoe, moenggoeh boemi-moe, pirang djoeng ? Koela noewoen, sedaja namoeng nem djoeng. — Tjarik, kowé ikoe,

jèn teka, awan temen! Koela noewoen, mila ngantos ragi sijang,

amergi badan-koela boten sakétja. — Sidin, ing endi serbètkoe, iki doedoe serbètkoe. — Iki mas apa koeningan? — Benik iki doedoe mas. — Kira-koe banjoe iki banjoe kali baé, doedoe banjoe soemoer. — Iki wis tanggal ping pira? remboelant' wis rada gedé. Iki wis tanggal ping woloe, soeroepé mengko bedoeg bengi. Tanggalé sapisan dek apa? Dek Senèn Legi. — Bésoek apa gawéné anakmoe wèdok (= wadon) ? Karepé bakal-bésankoe bésoek sasi Eabingoelakir, dadi inoeng koerang rong sasi. ■—

Ladjeng wonten tijang djaler sampoen sepoeh, witjanten mekaten:

"akoe iki wong kampoeng Koewitang tjilik-moela; dèk Batawi ana perang Inggris akoe oewis (= wis) oemoer pitoelas taoen,

uanging sa-oemoerkoe (= zoo lang ik leef), ing negara Batawi iki doeroeng ana bandjir mengkéné."

Bezemeb, Vertaaloefeningen. 2

Sluiten