Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

disik. sangoene. Sa-oepama (— ingeval) wong ora doewé karig kena di-gawé sangoe, dasar ora èuak lekas babad, sabab temaliane ing boeri moeng soesali baé. Déné kang kena di-arani sangoe, ikoe mengkéné: pari, doewit, kebo, sapi, oetawa piranti aroepa wadoeng, patjoel, pètjok, petèl, arit gedé lan tjilik, sapanoenggalane. Déné prekara kang ping pindo (= de tweede, ten tweede) ikoe, bisane ngoempoelaké kantja, kang soemedja meloe babad, soekoer menawa bisa anemoni wong kang toememen, srege'p , rosa, lan pinter. (C. Poensen, Ontjen-mtjen II.)

41.

Ngoko. Krama.

mangsa mangsa tijd, tijdvak.

(ïng)sa-raangsa(né) (ing)sa-mangsa-(nipoen) zoodra, wanneer.

doewèk gadahan,(kagoenganK. I.) bezitting,eigendom.

sabab sabab reden.

emboeh! kilap! 1

wikana Mad. doeka sampéjan K. I. I lk Weet t met!

Bareng wajah ésoek djam lima, akoe wis tangi, bandjoer njéwa réta djaran sarakit, tak-toenggangi menjang kantor bandaran Boem; sa-teka-koe ing kono akoe njéwa praoe tambangan, taktoenggangi menjang palaboelian; sangka ing tambangan inaoe, bandjoer akoe noenggang praoe kapal asep, aran: //Koningin der Nederlanden" tegesé: //Kangdjeng Eatoe ing negara Néderlan." — Ing mangsa iki akèh bakoel di-begal oetawa di-apoesi, moelane anakkoe dak-kant^eni pamane. — //Sowan-koela poenika badé pratéla ing sampéjan: kagoengan-sampéjan belo, ingkang sampejan-titipaken dateug koela, kala waoe daloe pedjah." — ////Lo! déné (= èn) wingi ésoek isib betjik, malali wis dak-golekaké panegar, dakkon ambakali; apa kang dadi sabab ing patinéP" " //Doeka sampéjan, toewan, sa weg (= naar) pratélanipoen abdisampejan gamel, waoe daloe boten poeroen neda."

42.

De landbouwers beplanten hunne sawalis. — Het kind beweent zijne moeder, die gestorven is. — De soldaat besteeg zijn paard. — Kjai Ageng Giring beklom den kokosboom. — De Vorst be-

Sluiten