Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53.

Is je dochter niet thuis, bok-ajoe? Neen, van morgen heb ik ze uitgezonden om gouden ringen terug te brengen naar den goudsmid Tjitra, en nu is het al twaalf uur, en ze is nog niet thuis. Ik kom ook vandaar, om robijnen ringen terug te brengen: de goudsmid was niet thuis, ik denk, dat je dochter wacht tot hij thuiskomt (= zijne thuiskomst afwacht). — De reden, dat ik je geroepen heb, is, dat ik vier zwarte rijtuigpaarden zoek, tot nu toe heb ik ze nog niet kunnen krijgen; misschien kan jij ze voor mij zoeken F — De reden van zijn vertrek heb ik U vroeger reeds gerapporteerd. — Wien heb je den dood van dien man gerapporteerd? — Mijn broer uit Samarang is gisteren hier gekomen. Waar logeert hij ? Bij mij; ik laat hem op de bovenverdieping (— loteng) logeeren. ■— De vorst zeide tot den patili: //hebt gij mijne bevelen volbracht?" De patih antwoordde: //al uwe bevelen heb ik volbracht."' — Toen ik dien koopman zag komen, ging ik dadelijk naar hem toe, en noodigde hem uit van zijn paard te stijgen. Vervolgens wilde ik hem het geld geven, dat hij mij in bewaring gegeven had. — Ik volgde zijn1 raad; vervolgens bracht ik mijne handelswaren te voorschijn (:= naar buiten) uit de pakhuizen; na dat ik naar de markt was teruggekeerd, verdeelde ik die handelswaren en gaf ze in commissie aan kooplieden, die daar waren.

54.

Ngoko. Krama.

ana-dené wondéné wat betreft, wat aangaat, nu (achter

het onderwerp, in het Holl., b.v. die man nu, enz.).

Sang Praboe ing Madjapahit karsa anglamar poetri ing negara Tjempa, bandjoer oetoesan Ki Patih menjang ing negara Tjempa. Oetoesané Sang Praboe wis tekan ing negara Tjempa, bandjoer ngatoeraké penglamaré Sang Praboe ing Madjapahit. Anadéné Sang Nata Tjempa kagoengan poetri loro; kang toewa di-gawakaké menjang Ki Patih Madjapahit; di-gawani peparing akèh.

Kang iboe ngandika menjang Djaka Tingkir: //t^olé, betjik

Sluiten