Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mèh kobongan. üèk wingi akoe mèli ketiwasan. Elo! ketiwasan keprijé?

Anakmoe si I3oenak olah-olah ana ing pawon; doeroeng rainpoeng, di-tinggal adoes; geniné mraman marang gedèg, bareng groeboeg-groeboeg (= loeien, knetteren) akoe kroengoe, énggal tnk-tekani serta bandjoer tak-patèni.

Rahajoené (= 't was een geluk) kowé ana ing omah; noedjoewa leloengan (= was (je) juist uit geweest), sida kobongan temenan (= wezenlijk, werkelijk).

Tja, inengkono.

(Padma Soesastra — Oerap Sari.)

69.

Ngoko Krama.

rina of rahina rinten of rallinten dag, overdag.

kewilang kewitjal kan gerekend worden.

Akoe kelangan lajangkoe anjar. — Sapa djenengé wong ikoe? Akoe kelalèn djenengé. — Manali koela ladjeng kèngetan dateng mitra-koela, ingkang sauii kesoesahan, amargi boten saged angili sangking grijanipoen. — Ing mangsa iki akèh bakoel ketiwasan; dibégal oetawa diketjoeboeng. — Panggawéné ala saiki wis kebandjoer. — Désa ing Melati winginé kebandjiran. Omalié si Dita kobong. —■ Si Dita kobongan omah. — Ing Patjinan ana omah kobong. Omalié kraman ikoe ka-obong. Djaran ikoe pintjang, tratjaké menawa keiebon krikil. — Babah Kèngki wingi kalebonan apjoen. — Djamkoe dileboni wedi ing anakkoe. — Wis piraug taoen oemoeré anakmoe si Gatoel, déué wis katon gedé temen. — Ing kéné akoe ora katon noelis. — Ingendi désa ing Trètès? Poenika, ingkang ketingal ing adjeng poenika. — Si Dangsa keplèsèd, bandjoer tiba. — Asoené keieboe ing omah. — Maoe ésoek endaskoe ketiban krambil. — Soekonipoen kesandoeng sela ageng.

70.

Ivita Bandoeng poenika prajogi, pinggir radinan sedaja kataneman pager loentas serta wora-wari, katata, kagoentingan, langkoeng saé. Sangadjenging grijanipoen tijang Soenda kang pinggir

Sluiten