Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kowé maoe sangka ngeudi ? Sangka Getas. Mampira ta. Sédjé diua baé akoe arep menjang omah-moe, saiki akoe bandjoer (hier = doorgaan) menjang Rangsah. — Kertas iki ora betjik, andjoepoeka lijané. — Krama , médja pesagi kaé djoepoeken miéné. ■— Ajo, botjah, saiki. pada noelisa. — Kang bakal tak-oenèkaké iki toelisen. — Apa kowé ora mangan manèh?— Koela noewoen, boten. Jèn ana ing dalan, kowé gelis loewé manèh, ajo, mangana manèli. ■— Iwak iki panganen. — Ngombéja vvédang kopi, di. — Banjoe adem iki ombènen. — ïoetoera marang panaanmoe, jèu akoe arep menjang omahé mengko soré. — Toe wan, koela matoer ing sampéjan , poenika wonten toekang sepatoe. Oendangen mréné; (of: konen mréné). — Ja, wis, moeliha (of: moelija) baé. Loenggoewa (loengjgoeha) ing koersi iki. — Ajo, adi, loemeboewa, ing djaba isiii panas. — Sidin, tataha (of: natalia) médja, akoe arep mangan. — Mengko soré djam lima balija mréné manèli. — Gatoel, akoe goegahen mengko djam papat, akoe arep noenggang djaran. — Mangkata toetnoeli. — Tngendi si SakirP Poen Sakir sampoen tilem. Goegahen! Inggih : //Kir, Kir, tangija, di-timbali toewan."

86.

Schrijf een brief aan den demang van Kembang-lampir. —- Als je morgen naar huis gaat, breng dan wat bamboe mee. — Ivoki, ga naar de toko van Bah Kèngki, en koop daar 5 el wit katoen. Ga ook even bij Mevrouw A. aan, en zeg dat ik van avond niet kan komen. — Mardjan, breng dezen brief naar het postkantoor. — Neem een sirih-pruimpje (sirih pruimen = nginang).

Ga naar den zadelmaker en vraag om mijn zadel. — Haal wat andere inkt, deze is slecht. — Haal die ronde tafel hier. — Kom, sta op, en loop! — Ga nu maar weg. •— Eet nog wat, vóór je vertrekt. — Eet dit onder weg maar op. — Zoek een koeli, die je kan helpen. — Wek mij morgen om vijf uur, ik wil vertrekken terwijl het nog vroeg (— ésoek) is. — Ga even naar den schoenmaker, en zeg (gelast) hem, van middag om vijf uur hier te komen. Yraag aan zijne vrouw, waar heen hij is. — Geef aan den wedana keunis, dat ik morgen naar zijn district ga.

Bkzf.mer, Ver taaloefening en. ^

Sluiten