Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Einbok kowé loenggoeh ta, adi. — Embok adja loemakoe déwé, menawa kowé dibégal ing oeworig, saiki akèh bégalan. —■ Embok ko-marèni demenmoe marang keboengahan kang noentoen menjang kemlaratan. — Bijang Kardi bandjoer arep toekoe djadjan, tjelatoené menjang sing adol djadjan: //koela dika-doli djadjan ikoe, kó! kalih sèn, joe (= ajoe).'" Kang adol. djadjan bandjoer amoengkasi. Bijang Kardi bandjoer 'ndjaloek tambali: //embok, enggih, di-imboelii ta, joe!" — Embok ragi inadjeng enggèn sampéjan lenggah. — Embok linggih sing kepènak ta, bok-ajoe. — Kowé koewi isili demen tirakat, 'mbok ja wis ko-marèni, embok di-temoewa satitik pikirmoe koewi; tandané apa olèhmoe deinen (— je liefhebberij) tirakat? soegih? ora; dadi pjai? (= priaji) ora! — Ja, wis, 'mbok menenga baé!

110.

Wees oprecht! — Pas op, het touw is niet sterk. — Weest voorzichtig, als ge daar heen gaat. — Bidt zonder ophouden.— Maak die schoenen goed schoon. — Kom hier, vlug wat! — Vertrek gauw van hier. — Drink die jonge kokosnoot geheel (= kongsi) leeg! — Ik bid tot Allah, dat gij in staat moogt zijn, voor uw' jongeren broeder te zorgen {— momong). — Als ik voortaan je iets gelast, luister er dan goed naar. — Je moest liever niet daar heen gaan. — Je moest toch aan 't verleden (= maoe-maoené) denken. — Als ik iets zeg, luister dan liever! — Ga toch niet te ver van huis. — Wees toch niet boos. — Je moest mijn1 makker toch niet al te erg mishandelen. — Eilieve, kom ^.it meer hier heen zitten. — Wees U toch niet boos ! — Komaan, geef het mij liever.

PKOPOSITIEVEN.

y°. 111 en 112.

111.

Ngoko. Krama.

tjoba tjoba komaan! eens! (dient ter verzachting van de

gebiedende wijs).

mara mara komaan! welaan ! toe!

Bf.zf.m er, Ver taaloefening en. 5

Sluiten