Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-I QQ

loo.

Tjaritané Kadèn Koeda Tilarsa

Ana wong ing désa Padoekoehan, adoewé anak wadou, ajoe roepané, di-pèk bodjo marang Ki Patih Oedara ing Madjapahit. Ora antara lawas, wis doewé anak lanang sidji, abagoes roepane, diwènèhi aran Radèn Koeda Tilarsa. Kalané samana lagi linggih karo embokné; Raden Koeda Tilarsa alon atoeré: «Adoeh, iboe, bapa koela wonten ing poendi P déné koela sanget boten soemerep; moegi aparinga tedah , ing poendi panggènanipoen .J Embokné amangsoeli aroem: '///Adoeh, enggèr, sanjatane kowe ikoe wong kawelas-asih (= beklagenswaardig), bapakmoe ora karoewau panggonané, djenengé Patih Oedara, inaoené dadi pepatih ing Madjapahit; déné saikiné enggèr, emboeh inati, emboeh oerip. Koeda Tilarsa alon atoeré: //jen mekaten, iboe, koela njoewoen pamit, badé angoepadosi bapa koela; sanadjan datenga ing pedjah, koela boten soeminggah." Raden Koeda Tilarsa njembah, enggal mangkat, kang di-sedja moenggali ing goenoeng, arep séba marang Pandita.

Katjarita lakoené oewis tekan ing goenoeng, katemoe karo Pandita; Radèn toemoeli njembah anjoengkemi sikil, serta aroem atoeré: //adoeh, kaki, koela anjoewoen tedah, ing poendi panggènanipoen bapa koela?" Sang Pandita alon wangsoelané: ////Adoeh, njaw^ ]) poetoe-koe, ing mengko bapakmoe wis ilang, ora karoewau enggoné, ananging, poetoe, kowé doewé sadoeloer temen, aran Radèn Damar Woelan, bagoes roepané; ikoe baé, poetoe, golèkana; lah oewis, poetoe, kowé toemoeli mangkata, di-éling marang wewekas-koe."11 Radèn Koeda Tilarsa njembah, anjoengkemi sikil, toemoeli moendoer sangka ing arepané Sang Pandita, lakoené wis adoh.

134.

Adatipoen tijang Tengger, kalanipoen ningkah.

Tijang redi Tengger poenika sedaja agamènipoen taksili Roeda, panoetanipoen 2) Sang Hjang (Godheid) Batara Brama. Sataoen sapi-

') eigenlijk: ziel; ook: lieve, mijn lieve.

2) panatoen = leidsman; voorganger; iemand, dien men te volgen (te vereeren) heeft.

Sluiten