Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pawon, boten soesah mènèk pijambak." Ki Ageng bandjoer ngoendjoek degan, kongsi entèk, loewili nikmat rasaué.

Ora fintara soewé, Ki Ageng Giring teka serta inikoel kajoe, andjoedjoeg ing pawon. Kajoe wis di-sèlèhaké, karsané Ki Ageng Giring arep bandjoer ngoendjoek dawegan. Bareng dideleng ing pawon degan ora ana, Ki Ageng Giring énggal loemeboe ing omali; nemoni Ki Ageng Giring, serta takon menjang somahé: //wong wadon, deganakoe kang tak-dokok ing pawon ana ngendi?" Somahé amangsoeli: ////raji dika nikoe kang mendet; koela-penging boten kénging, witjantené, sangking ngelaké; ladjeng dipoenoendjoek." " Ki Ageng Mataram soemamboeng: //Inggih sajektos koela, kakang, ingkang ngombé degan, tijang sanget enggèn koela ngelak; sampéjan-doekani, inggih soemangga." Ki Ageng Giring bareng ngroengoe tjelatoené Ki Ageng Mataram , banget enggoné getoen, soewé enggoné rneneng. Ing wekasan soemoeroep, jèn wis pinesti karsa-Allah, Ki Ageng Mataram bakal anoeroenaké ratoe kang mengkoe ing tanah Djawa. Bandjoer ambelakakaké swara kang sangka ing degan ikoe, banget andadèkaké boengahé Ki Ageng Mataram.

137.

Mandor.

Wis ping pira olèhkoe mréné ora taoe ketemoe-ketemoe kowé.

Wong ora ko-toedjoe mangsané.

Anamoe ngomah (= ing omah) wajah apa?

Ija wajah méné iki, mengko sedéla engkas akoe loenga manèh, bali menjang pegawéjan.

Kowé saiki njamboet gawé apa?

Dadi mandor toko Soesman.

Olèh gadji pira ?

Ngèngèr Welanda ikoe rak belandjau, ora gadjihan.

Pira blandjamoe ing dalem sasasi ?

Moeng lima-las roepijah, nanging wong dadi mandor koe wé, uèk betjik gawéné serta temen, blandjané moendak-moendak nganti bisa dadi salawé oetawa teloeng-poeloeh roepijah, sédjéné (= behalve) presèn nèk taoen baroe (= Nieuwjaar) sandangan sapengadeg (= 1 heel pak), terkadang koelambiné sangkelat.

Bezemeh, Vertaaloefeningen. 6

Sluiten