Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73. Maak een opstel over „de lamp''.

In het huishouden een onmisbaar voorwerp. Bestaat reeds eeuwen lang. Geheel andere vormen. Wat men in vroegere tijden had, en bij onbeschaafde volken nog gebruikt. Stukken harsachtig hout, draden of plantendeelen in vet, kaarsen, nu de lamp. Vroeger brandde men daarin klapperolie; wat tegenwoordig? Waar vindt men deze nieuwe brandstof veel? Onder welke namen is ze bekend? Beschrijf een lamp (onderdeelen, hun doel), 't Lampeglas werkt als een schoorsteen. Gevaren verbonden aan 't gebruik van petroleum. Welke andere soorten van verlichting kent ge nog meer? (in 't kort opnoemen).

74. Zeg het gespatieerde met andere woorden.

MAKTEN HARPERTSZOON TROMP.

In het jaar 1610 zwierf een roofschip in de Spaansche zeeën. Een knaapje van ruim dertien jaar vervulde den dienst van kajuitsjongen. Hij had het hard te verantwoorden; drukkend en zwaar was de taak, die hem was opgelegd; sober en slecht het voedsel, dat hem werd verstrekt, terwijl hij tot loon voor al zijn sloven en zwoegen niets kreeg dan harde woorden en slagen.

Doch moeilijker te verduren dan dit alles, waren de aandoeningen, die den knaap p ij n i g d e n, zoo dikwijls hij over zijn lot peinsde; want het was niet uit eigen verkiezing, dat hij die betrekking vervulde. Het bevel over het vaartuig, waarop hij nu ruim twee jaar in slaafsche dienstbaarheid had doorgebracht, was eenmaal aan zijn vader toevertrouwd geweest.

Aan den ruwen vrijbuiter, dien hij z ij n meester noemde, had hij den dood zijns vaders te wijten. Telkens kwam hem dat verschrikkelijke

Sluiten