Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts accidenteel bemoeienis met de bevloeiingswerken; wanneer een dam van inlandsche constructie niet meer in stand was te houden, of de gevolgen van het herhaalde wegslaan daarvan te schadelijk werden, kwamen de Bestuursambtenaren er toe om de hulp van technici in te roepen; uit dien tijd dateeren verschillende permanente dammen, zooals die te Sitobondo in de Sainpejanrivier, die te Pekalen in de gelijknamige rivier, die te Glapan in de Toentang, de zeer belangrijke werken in de Brantas bij Melirip, vele werken in de voormalige residentie Bagelen. Verschillende dier werken werden aangelegd, zonder dat vooraf een behoorlijke studie van het régime der rivier, van de te bevloeien streek, van den toestand der bevloeiingsmiddelen was mogelijk geweest; spoed stond op den voorgrond, die op de degelijkheid en goede voorbereiding der ontwerpen een ongunstigen invloed kon uitoefenen en die zich bijv. bij de drie zooeven eerstgenoemde werken ook zeker heeft doen gevoelen. Niet alleen, dat deze permanente werken zelf zwaar beschadigd werden, waardoor herstellingen noodig werden, die voor den landbouw dikwijls zeer lastig waren, maar bovendien voldeed de aanleg niet aan de overdreven verwachtingen, die men er dikwijls van had gekoesterd, doordat aan het eigenlijke bevloeiingsstelsel niets was gewijzigd. Dit inzicht nl. dat het noodig was, het bevloeiingswerk in zijn geheel als een samenhangend organisme te behandelen, dat niet naar behooren kan tunctionneeren, indien niet de goede werking van al zijn onderdeelen is overwogen en verzekerd, heeft in 1885 bij de reorganisatie van den Waterstaatsdienst den stoot gegeven tot de oprichting van een afzonderlijken dienst der irrigatie. Aan het hoofd van dien dienst stond de Hoofdingenieur W. F. Heskes, wiens naam bij een behandeling van het Indisch irrigatiewezen steeds met eere zal worden genoemd, als de man die bijna alle belangrijke irrigatiewerken op Java aanhangig heeft gemaakt en als de organisator van de irrigatieafdeelingen. Die afzonderlijke dienst heeft slechts enkele jaren als zoodanig bestaan; te kwader ure is de „Irrigatiebrigade" bij de regeling van den Waterstaatsdienst van 1889 opgeheven en werden de bevloeiingswerken gebracht onder de bemoeienis van den Algemeenen Waterstaatsdienst.

Wat de Irrigatiebrigade en na 1889 de verschillende irrigatiesecties hebben gewerkt en tot stand gebracht, wordt in de straks genoemde voordracht van den heer van Bosse mede^e-

Sluiten