Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden door den aanleg der Pekalenwerken, zeer is bevorderd; redelijke toename der belastingen is verkregen, zoodat de Staat voor het uitgegeven kapitaal (van rond ƒ 1.180.000) bijna 3 pCt. rente behaalt: belangrijke vermindering der persoonlijke diensten kon worden toegelaten; ten slotte men vindt een welvarende bevolking in een goed geordend district".

Omtrent de Pemaliewerken gelegen in de afdeeling Brebes der residentie Pekalongan kunnen nog de volgende resultaten worden meegedeeld. De Pemaliewerken dienen voor de bevloeiing van rond 43.300 bouw sawah, waarvan vroeger reeds ± 8.750 bouw waren bevloeid, + 28.350 bouw in hoofdzaak van regen afhankelijke sawahs waren en 6.400 bouw bestonden uit wildhoutbosch of uit lage terreinen langs de noordkust, die door slechte afwatering niet ontginbaar waren. Nemen we eenvoudigheidshal ve aan, dat de vroeger reeds bevloeide velden niet in productiviteit zijn vooruitgegaan (wat in casu zeker onjuist is) en houden we niet alzonderlijk rekening met de opbrengsten van bandjir- en oelon-oelon sawahs, zoo vinden we dus thans een oppervlak van 34.550 bouw, waarvan blijkens het Verslag der B. O. W. over het jaar 1907 gedurende de 7 oogstjaren 1900/1907, gemiddeld per bouw werd verkregen 39,2 picol droge rijst, dus voor het geheele oppervlak ± 1.354.000 picol; over 2'/, procent der bouwvelden werd gedurende die periode gemiddeld per jaar misgewas geconstateerd, zoodat de werkelijke opbrengst is te stellen op rond 1.320.000 picol. Vroeger werd 28.350 bouw van regen afhankelijke sawahs met rijst beplant, waarvan de gemiddelde oogst kon worden gesteld op 22 a 23 picol; nemen we echter als grondslag de cijfers voorkomende in bovengenoemd Verslag der B. O. W. omtrent „sawahs, welke niet bevloeid worden uit de Pemalie, doch in ongeveer dezelfde omstandigheden verkeeren als de sawahs in het Pemalie gebied vóór de bevloeiing" zoo vinden we over 5 jaren een gemiddelde van 29,2 picol per bouw, wat een productie zou geven van rond 828.000 picol; echter op gemiddeld 28 pCt. der bouwvelden mislukte de aanplant, zoodat de gemiddelde jaarlijksche opbrengst was rond 596.000 picol droge rijst. YV e vinden dus een jaarlijksche toeneming der rijstproductie van 724 000 picol na de totstandkoming der werken, vertegenwoordigende een waarde van ruim 1',4 millioen gulden, als men de marktwaarde van een picol rijst stelt op f 1,75. De aanlegkosten der Pemaliewerken bedroegen rond 2'/, millioen

Sluiten