Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gevonden in het goede beheer der Koloniën, blijkende onder meer uit de voortdurende zorg tot verbetering, ook van hel materieele welzijn van den inboorling.

WelEd. Grootachtbare Heeren Curatoren, ik breng u mijn zeer hartelijken dank, dat uwe voordracht tot mijne benoeming tot buitengewoon hoogleeraar mij in staat zal stellen mee te blijven werken in dat belang van Indië en mijn krachten mede te kunnen inspannen voor de vorming van aanstaande indische ingenieurs

Mijne heeren Leden van den Senaat der T. H. en meer in 't bijzonder u mijne heeren Professoren der Afdeeling Weg- en Waterbouwkunde verzoek ik om steun en medewerking bij de mij opgedragen taak, waaraan ik zeker herhaaldelijk behoefte zal gevoelen. Want de mij wachtende werkkring is voor mij geheel nieuw en van gansch anderen aard, dan dien ik in Indië vervulde en ongetwijfeld zal ik herhaaldelijk voor moeielijkheden komen te staan, waarin ik op uwe voorlichting een beroep zal moeten doen.

Dames en Heeren Studenten, die mijn colleges zult willen volgen, ik hoop dat mijn ongewoonte om te doceeren eenigszins zal kunnen worden opgewogen door hetgeen ik u uit mijn practische loopbaan zal kunnen mededeelen en dat het mij gegeven moge zijn uwe belangstelling ook voor het vak van irrigatie op te wekken.

Aan u allen, D. en H., mijn dank voor uwe vriendelijke belangstelling.

Sluiten