Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner inwoning, z.g. ..Ileimatlazarett". Hiervan zijn ter vermijding van noodelooze kosten en moeite, alleen uitgesloten die gewonden, wier klinische genezing geen 6 weken (voor Duitschland; of 3 weken (voor Oostenrijk-Hongarije meer vordert, benevens natuurlijk dezulken, wier toestand vervoer niet toelaat.

Hetzelfde doel en tevens de voorbereiding van de invalidenzorg heeft het doen verrichten van arbeid in de lazaretten door alle gewonden, voor zoover hun toestand dit mogelijk maakt.

Te dien einde zijn aan bijna alle lazaretten min of meer uitgebreide werkplaatsen verbonden, waarvan talrijke producten ook ter tentoonstelling aanwezig waren.

In Duitschland streeft men er naar om als onmisbaar onderdeel.

aan elk „Heimatlazarett" een grootere of kleinere werkplaats te verbinden, en de gewonden daar te houden en te oefenen tot het maximum van hunne ook functioneele genezing is bereikt. In Oostenrijk en Hongarije daarentegen heeft het z.g. ..Invalidenamr , een afdeeling van het Ministerie van Oorlog één zeer groot hospitaal, en daaraan verbonden uitgebreide werkplaatsen.

waarheen alle gewonden uit de lazaretten worden overgebracht en te werk gesteld, zoodra hunne anatomische genezing zulks toelaat. Tot dien tijd beperkt zich hunne arbeid in het lazaret meer tot allerlei knutselwerk.

Zoo niet ,.de" dan toch .,een der" voornaamste takken van Invalidende oorlogs slachtoffers-zorg is de invalidenzorg. Deze berust op Zorg. de grondslagen van de reeds sedert jaren in Duitschland in vredestijd bestaande ..Krüppelfürsorge" en heeft zich naar de eischen van den oorlog uitgebreid, gemodifieerd en aangepast.

liet belangrijkste heeft zij zich moeten wijzigen, om in overeenstemming te komen met het vroeger genoemde beginsel van de oorlogs-slachtoffers-zorg. Terwijl in vredestijd hare arbeid voornamelijk ten doel had. om door middel van weldadigheidsinstellingen de geheele zorg voor lichamelijk misdeelden 'meestal reeds als kinderent te doen overnemen, is thans in oorlogstijd haar streven juist, deze zooveel mogelijk in het maatschappelijke leven terug te brengen. Daartoe worden eensdeels de invaliden zelve zooveel mogelijk geschikt gemaakt, andersdeels de maatschappij en het sociale leven op hunne opneming en te werkstel-

Sluiten