Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreffende individuen, terwijl gewaakt wordt tegen een neiging der invaliden om zooveel mogelijk een beroep in hoogere maatschappelijke klassen te vinden. Zooveel mogelijk wordt voor den invalide het beroep gekozen, dat hij vroeger ook uitoefende, of zoo hij daartoe niet meer in staat geoordeeld wordt, zoekt men voor hem een anderen werkkring in hetzelfde bedrijf, of een aanverwant bedrijf.

Soms moet het uitgeoefende beroep opnieuw geleerd worden, of de bekwaamheden terwille van een plaatsing worden aangevuld, soms moet ook een geheel nieuw beroep geleerd worden.

Do beroepskeuze en -vorming moet, om tijdverlies te vermijden reeds gedurende het genezingstijdperk ingeleid worden. Bij de plaatsing der invaliden, wordt er op gelet, dat ze zooveel mogelijk over het gelieele land verdeeld worden, teneinde de vcor de hand liggende nadeelige gevolgen van een sterke concentratie van vele invaliden op één plaats te vermijden. Verder wordt er naar gestreefd, dat zij zooveel mogelijk het volle loon van een gezonden werkman in hetzelfde beroep verdienen.

De onkosten verbonden aan de plaatsing der invaliden („Arbeitsvermittlung"; worden gedragen door den Staat. Overigens is do oeconomische invalidenzorg meestal in handen van particuliere vereenigingen en instellingen. Het is echter duidelijk dar er voor noodig is de medewerking van tal van bekwame lieden uit regeerings-, overheids-, handels-, nijverheids!-, industrieën landbouwkringen.

\ oor tal van invaliden is het noodig gebleken, werktuigen en machines van bijzondere constructie te bedenken om hun de uitoefening van hun beroep mogelijk te maken, zoo krijgt bijv. een timmerman met verstijfde vingers een schaaf, met een handvat, zoo gevormd, dat hij het vast kan houden, een landbouwer met een kunstbeen, landbouwwerktuigen, waarop hij zitten kan enz.

De kolonisatie in het landbouwbedrijf wordt voornamelijk bevordert voor de invaliden na interne ziekten in het bijzonder voor do talrijke tuberculoselijders, bij wien de oorlog deze ziekte manifest gemaakt heeft.

Alleen voor hen, voor wie in 't geheel geen sociaal emplooi te vinden is en dit zijn er betrekkelijk maar weinigen, worden

Sluiten