Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnommer.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

T> A m 1T lf NOMMER I . . -T TT . T T -KT

DATUM van den -AANHALING

der uit te voeren Catalogus van de

wprk7nnmhprtpn van Materieel.

weiKzaamneden. ([Jitgave N_ gJ BETREKKELIJKE VOORSCHRIFTEN.

AUGUSTUS. § 8, v«fde lid, L.w.I. i.

(Uiterlijk op den 5den.)

1818 1819

AUGUSTUS.

(Op den lOden of daags te voren.)

AUGUSTUS. Art. 24, L.w.W.

(Vóór den 31sten.) § 10, eerste lid, L.w.I. i.

AUGUSTUS.

(Op den laatsten werkdag.)

AUGUSTUS. 1823 § 10, tweede lid, L.w.I. I.

(Op den Sisten of daags te voren.)

Alt. 24, eerste lid, L.w.W.

1833

1834

SEPTEMBER. 1H65 § 3, slotzin, L.w.I. I.

(Op of zoo kort mogelijk na den lsten.)

18H6

II. Ij. IC. Missive C. d. K. Overijssel, 4 Juni 1904, 4de Afd. 998 No- 2724/1674.

OMSCHRIJVING DER WERKZAAMHEDEN.

De Burgemeester doet, zoo de opgave Model C (zie onder volgn. 20) nainen mocht bevatten van verlofgangers, die sedert 17 Juli t. v. de Gemeente hebben verlaten, mededeeling:

aan den Burgemeester der Gemeente, waarheen deze verlofgangers zich hebben begeven, van hunne namen en van de op hen betrekking hebbende gegevens;

aan den Landweerdistrictscommandant, van hunne namen en van de Gemeente hunner nieuwe vestiging.

Als onder 1.

Bij den-'Burgemeester worden ingeleverd of aan hem worden toegezonden de militie-zakboekjes — met ingehechten verlofpas — van de dienstplichtigen, die op_l Augustus van het jaar naar de Landweer zijn overgegaan.

Als onder 2.

De Burgemeester zendt, onder bijvoeging van eene lijst, aan den Landweerdistrictscommandant de zakboekjes, bij hem ingeleverd of aan hem toegezonden door de verlofgangers der Landweer, op 1 Augustus te voren naar de Landweer overgegaan.

De Burgemeester teekent vóór de verzending den in het zakboekje gehechten verlofpas voor „gezien" of opnieuw voor „gezien".

Hij voegt bij de zakboekjes eene opgaaf van de overgegane verlofgangers, die in het militie-verlofgangersregister zijner Gemeente waren ingeschreven en in gebreke zijn gebleven hun zakboekje bij hem in te leveren of aan hem toe te zenden.

Daar deze verlofgangers door dit verzuim schuldig zijn aan overtreding van artikel 24 der Landweerwet, geeft de Burgemeester te zelfder tijd, dus op 31 Augustus, of althans zoo spoedig mogelijk daarna, van deze overtreding kennis aan den Commissaris der Koningin. Hierbij te vermelden de verschoonende of verzwarende omstandigheden.-

De Burgemeester doet aan den Commissaris der Koningin mededeeling van de namen enz. der verlofgangers, op 1 Augustus te voren naar de Landweer overgegaan, die, als buitenslands vertoevende, overeenkomstig het tweede lid van art. 24 L.w.W., hem het zakboekje hebben toegezonden en tot het verblijf buitenslands geen vergunning hebben bekomen. Hierbij zoo mogelijk de verblijfplaats te vermelden.

Zijn geen zakboekjes van zoodanige verlofgangers aan hem toegezonden, dan doet de Burgemeester negatieve opgave. (In de meeste Provinciën voorgeschreven.)

(Voor Overijssel gelijktijdig bovendien opgave van de dienstplichtigen, bedoeld in den eersten volzin van § 3, L.w.I. I.)

Sluiten