Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan haar zelve, aan haar persoon te hechten met banden van hunnerzijds soms sentimenteele, soms hartstochtelijke neiging, zoodat ze wel onder haar onmiddellijken invloed goed en volgzaam en trouw zich betoonen, maar daarom nog niet met die zedelijke beginselen daarbuiten het leven in- en doorgaan.

Een leidsvrouw van zedelijk-zwakken moet als iedere opvoeder streven om zichzelf overbodig te maken, die zwakken sterker te maken, karakters te vormen voor eigen taak en eigen strijd.

En toch, herhaal ik, straalt in een kring als dien van „Veldzicht" van de persoonlijkheid der Directrice alle licht uit, de schaduwzijde is eigen aan hel gestichtsleven.

Welke schaduwen, welke nadeelen dan? Dat zulk een talrijk gezelschap van oudere meisjes, al dragen ze geen uniform, juist door dien keurigen eenvoud der kleeding in de kerk, op de wandeling de aandacht trekt; dat ook bij de soberste levenswijs altijd voor allen het noodige gereed of in voorraad is, zonder dat ieder moet meêwerken en zorgen en sparen, zooals thuis, zooals later, voor het dagelijksch brood; dat de zorg, de verantwoordelijkheid op geen harer drukt zooals op de dochter in het talrijke gezin, waar moeder ziek is of gestorven; dat het moeilijk valt een dozijn of meer volwassen meisjes, die alleen voor huishoudelijken of handenarbeid geschikt zijn, in dat beperkte, eenvoudig ingerichte huishouden den heelen dag aan het werk te houden, aan werk dat gebeuren moet en niet gemaakt of bedacht wordt om ze bezig te houden; dat ook bij het meest nauwlettend toezicht bij dag en bij nacht kwade samensprekingen goede zeden kunnen bederven

Sluiten