Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ XLIII. Opsporingen en ontginningen door het Gouvernement.

Deze kwitanties moeten soms worden overgelegd [212 (3) (4)].

15. Is gedurende eenig belastingjaar geen belastbare brutoopbrengst verkregen zoo wordt dit door den Chef van het Mijnwezen bij beschikking verklaard; hiervan wordt den concessionaris afschrift verstrekt [334],

16. Voldoening van den cijns in natura of bij abonnement [IM. 36 (5)] wordt voorloopig niet toegestaan [337],

Zie hierover ontw. B. blz, 360 — 364.

17. a. De voor concessies, verleend vóór 1 Juli 1905, vastgestelde

cijnsregeling kan op verzoek van de belanghebbenden met de IM. in overeenstemming worden gebracht [IM. 45 (2) in verband met Stbl. 1905 No. 162],

b. Het verzoek moet worden gedaan aan den Chef van het Mijnwezen door wien daaraan gevolg wordt gegeven [338 (1)] terwijl bij Gouvernementsbesluit aanteekening daarvan wordt gehouden [338 (2)].

c. De cijns wordt volgens de nieuwe regeling voor liet eerst geheven over het jaar volgende op dat waarin het verzoek werd gedaan mits over dat eerste nieuwe cijus-jaar de registers en staten bedoeld in Hb en c en tt zijn aangehouden en ingediend [338 (3)].

1. Het Gouvernement heeft zich bij IM. 6 (1) nadrukkelijk het recht voorbehouden om zelf mijnbouwkundige opspo-ringen te doen of mijnontginning te drijven, waar dit niet strijdt met door anderen verkregen rechten.

Hier worden niet alleen bedoeld de rechten verkregen door opspoorders en concessionarissen maar ook die welke den rechthebbende op den grond op het stuk van ontginning zijn voorbehouden [111. 6 (I) begin] zoodat het Gouvernement ook geen mineralen mag ontginnen die niet in art. 1 (1) der 111. genoemd zijn.

2. In het algemeen zijn, mede volgens IM. 6 (1), de

vuuiaouini.cn uci inu. mijnwet uiei van luepassuiy op

van Gouvernementswege bewerkstelligde opsporingen en ontginningen.

Sluiten