Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX. XL.

XLI.

VI.I I.

dene.n tot afwijzing er van ; Administratieve behandeling er van ; Geen gedeeltelijke overdracht meer. Vervreemding, beperking daarvan. Verpanding en verhypothekeering van concessies. Executoriale verkoop van concessies.

Splitsing, vereeniging en verwisseling \an concessieterreinen

Kan slechts geschieden bij nieuwe concessieakten doch wordt overigens zooveel mogelijk toegestaan; Indiening der verzoeken en administratieve behandeling.

Verlenging van concessies

Verlenging is onmogelijk, wel een nieuwe concessie voor hetzelfde terrein onder bepaalde voorwaarden.

Intrekking van concessies

Verschillende soorten van intrekking; Administratieve behandeling van het verzoek om intrekking; Ambtshalve geheele intrekking.

Vervallenverklaring van «len concessionaris Eenige gevallen waarbij dat kan voorkomen ; Hooger beroep ; De van zijn rechten vervallen verklaarde concessionaris kan niet als kooper der concessie optreden.

Te niet gaan van concessies

Bij het teniet gaan vervallen alle lasten; Het Gouvernement krijgt de vrije beschikking over het mijnveld; Laatste drie concessiejaren. ■

Concessies na openbare mededinging ....

Publiciteit van concessies

Openbaarheid van registers en kaarten; Bekendmaking in het officieele nieuwsblad.

Vast recht van concessies

Vooruitbetaling van vast recht; Betaling over concessiejaren ; Vast recht bij splitsing, vereeniging, intrekking enz. van concessies; Wie als belastingschuldige wordt beschouwd.

Cijns van concessies

Berekening over kalenderjaren; Wie als belastingschuldige is aantemerken; Bepaling van bruto-opbrengst; Bepaling van verhandelbaar; Berekening als het ruwe product niet verhandelbaar is; Productieregisters en productiestaten; Vaststelling der handelswaarde door Chef Mijnwezen; Hooger beroep; Vermindering van den cijns in bepaalde gevallen; Betaling van den cijns; Geen voldoening van den cijns in natura en geen abonnement.

blz.

98.

99.

IOI. 104.

ioe.

ÏO".

107.

1

109.

Sluiten