Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) Over het eerste concessiejaar moet het vast recht uiterlijk op den laatsten dag der derde maand volgende op die waarin de concessie is aangevangen worden voldaan.

(5) Over volgende concessiejaren moet het vast recht uiterlijk op den laatsten dag vóór den aanvang van elk concessiejaar worden voldaan.

(G) In het besluit waarbij eene concessie wordt verleend, wordt aanteekening gehouden:

a. van de oppervlakte van het concessieterrein, uitgedrukt in hectaren, met verwaarloozing van onderdeelen;

b. van de tijdstippen waarop het vast recht overeenkomstig .dit artikel uiterlijk over het eerste concessiejaar en verder telken jare over volgende concessie jaren moet worden voldaan;

c. van de landskas waar liet vast recht moet worden gestort.

Artikel 2.

(]) Ten aanzien van concessiën verleend vóór het in werking treden van deze ordonnantie, wordt het vast recht evenals tot dusver geheven over exploitatie jaren en wel voor de eerste maal over het exploitatiejaar, volgende op dat waarin deze ordonnantie in werking

treedt. . ,

(2) Het van de in het vorig lid bedoelde concessien wegens vast

recht verschuldigd bedrag moet steeds in zijn geheel worden voldaan en wel over het exploitatiejaar, volgende op dat waarin deze ordonnantie in werking treedt, uiterlijk op den laatsten dag der derde maand, volgende op die waarin eerstgenoemd exploitatiejaar is aangevangen, en over volgende exploitatiejaren uiterlijk op den laatsten dag vóór den aanvang van elk exploitatiejaar.

flS) De oppervlakten van de terreinen der in het eerste lid van dit artikel bedoelde concessiën worden voor de berekening van het vast recht volgens het nieuwe artikel 20 van het Koninklijk besluit herleid van bouws tot hectaren, met verwaarloozing van onderdeelen.

m De tot hectaren herleide oppervlakte wordt voor iedere concessie afzonderlijk vastgesteld bij besluit van den Gouverneur-

1 (5) In het in het vorig lid bedoeld besluit wordt voorts aanteekening gehouden:

a. voor zooveel noodig van den datum waarop het vast recht, berekend over bouws, uiterlijk voor de laatste maal moet worden voldaan met inachtneming van hetgeen dienaangaande is bepaa,k in de bijzondere voorwaarden waaronder de concessie is verleend ,

b van de tijdstippen waarop het vast recht, berekend volgens het

nieuwe artikel 20 van het Koninklijk besluit over hectaren, uiter lijk voor de eerste maal en verder telken jare over volgende exploitatie]aren moet worden voldaan;

c. van de landskas waar het vast recht moet worden gestort.

Artikel 3.

(1) De Gouverneur-Generaal is bevoegd naar aanleiding van nader verkregen gegevens nopens de oppervlakte van het concessieterrein,

Sluiten