Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°. die weigert inzage te verleenen of te doen verleenen van de sub 1° tot en met 4° bedoelde registers aan de in het achtste lid van artikel 9 en het vierde lid van artikel 11 genoemde ambtenaren ;

6°. die het nemen van afschriften of uittreksels van de registers aan den in het derde lid van artikel 14 bedoelden mijningenieur belet of doet beletten;

7°. die het nemen van monsters1 door den in artikel 16 bedoelden

mijningenieur belet of doet beletten;

8°. die den in artikel 16 bedoelden mijningenieur niet in de gelegenheid stelt om gebruik te maken van de tot de ondernemingen behoorende laboratoria of essaai-inrichtingen.

Artikel 34.

Met geldboete van ƒ 1 (é é n g \i 1 d e n) tot ƒ 100 (één honderd gulden) of gevangenisstraf van één dag tot acht dagen wordt gestraft:

1°. de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris die niet binnen den gestelden termijn voldoet aan het 'zevende lid van artikel 9;

2°. de beheerder eener onderneming die de productieregisters niet ingevolge het vijfde lid van artikel 9 vóór de daar vermelde data aan het hoofd van plaatselijk bestuur ter waarmerking aanbiedt; 3°. de beheerder eener onderneming die de boekingen in de productieregisters niet overeenkomstig het bepaalde bij het derde lid van artikel 9 verricht of doet verrichten;

4°. de beheerder eener onderneming die de aanteekeningen betreffende de gemaakte analyses niet overeenkomstig het bepaalde bij artikel 11 in de daarvoor bestemde registers inschrijft of doet inschrijven;

5°. de concessionaris of de vertegenwoordiger van den concessionaris die niet binnen de gestelde termijnen de half jaar li jksche productiestaten bedoeld in artikel 10 indient aan den chef van het mijnwezen.

Artikel 35.

Met geldboete van ƒ 1 (é é n g u 1 d e n) tot ƒ 100 (één honderd gulden) of gevangenisstraf van één dag tot acht dagen wordt gestraft ieder die producten vervoert of afvoert dan wel doet vervoeren of afvoeren in strijd met de formaliteiten voor dat vervoer en dien afvoer voorgeschreven bij de in de artikelen 17 en 18 bedoelde besluiten der hoofden van gewestelijk bestuur. Bovendien kunnen de in strijd met die formaliteiten vervoerde of afgevoerde producten worden verbeurd verklaard, ook wanneer zij niet aan den veroordeelde in eigendom toebehooren.

Artikel 36.

(1) Wanneer de registers bedoeld in de artikelen 9 en 11 niet zijn aangehouden of door schuld dan wel nalatigheid van den conces-

Sluiten