Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eischten van artikel 11 van hut Koninklijk besluit moet voldoen, maar naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal daaraan niet voldoet, of heeft opgehouden daaraan te voldoen, wordt dit aan den belanghebbende te kennen gegeven bij een met redenen omkleed besluit.

(2) Uit besluit wordt ten spoedigste van wege den GouverneurGeneraal aan den belanghebbende bij gerechtelijke akte beteekencl.

(3) Het besluit wordt zoowel in de Javasche Courant als in de Nederlandsche Staatscourant bij uittreksel aangekondigd.

Artikel '12.

(1) Binnen een termijn van drie maanden,, ingaande met den datum van de in artikel 11 van deze ordonnantie bedoelde gerechtelijke beteekening, kan de belanghebbende, zoo hij niet in het te zijnen aanzien genomen besluit van den Gouverneur-Generaal berust, het geschil bij een met redenen omkleed verzoekschrift, vergezeld van de noodige bescheiden, waaronder het beteekende besluit en het exploit van beteekening, onderwerpen aan de uitspraak van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië.

(2) Het verzoekschrift kan ook worden ingediend door een daartoe bij authentieke akte aangewezen bijzonderen gemachtigde.

Artikel 13.

(1) Het in artikel 12 van deze ordonnantie bedoeld verzoekschrift wordt met de bijbehoorende stukken ingediend ter griffie van het Hooggerechtshof.

(2) De Griffier teekent op het verzoekschrift den datum van indiening aan en geeft kosteloos een gedagteekend bewijs van ontvangst daarvoor af; dit bewijs is vrij van zegel. Van de indiening van het verzoekschrift wordt door hem zoo spoedig mogelijk mededecling gedaan aan het Hoofd van gewestelijk bestuur, te wiens kantore domicilie is gekozen.

Artikel 1-1.

De Griffier van het Hooggerechtshof zendt binnen acht dagen na de indiening kosteloos een volledig afschrift van het verzoekschrift aan den Gouverneur-Generaal. Dit afschrift is vrij van zegel.

Artikel 15.

De indiening van het verzoekschrift wordt ten spoedigste van wege den Gouverneur-Generaal in de Javasche Courant en in de Xoderlandsche Staatscourant aangekondigd.

Artikel 16.

Het Hooggerechtshof beschikt op het tijdig ingediend verzoekschrift na den Procureur-Generaal te hebben gehoord en met inachtneming van de navolgende bepalingen, maar overigens buiten vorm van proces.

Artikel 17.

(1) Inlichtingen, welke het Hooggerechtshof van den Gouverneur-

Sluiten