Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sing van het Hof binnen veertien dagen kosteloos éeri volledig afschrift aan den Gouverneur-Generaal, die van de genomen beslissing doet kennis geven aan het Hoofd van gewestelijk bestuur, te wiens kantore domicilie is gekozen. Het genoemde afschrift is vrij van zegel.

(2) Indien het Hof beslist, dat de verzoeker aan de bij artikel 11 van het Koninklijk besluit gestelde vereischten voldoet, zendt de Griffier hem daarvan binnen veertien dagen bericht bij aangeteekenden brief en wordt het in artikel 11 dezer ordonnantie bedoelde besluit van den Gouverneur-Generaal zoo noodig ingetrokken.

(3) De verzoeker kan tegen vergoeding der kosten van de beslissing van het Hof afschrift nemen.

Artikel 20.

(1) Indien het Hof beslist, dat de verzoeker niet aan de bij artikel 11 van het Koninklijk besluit gestelde vereischten voldoet of heeft opgehouden daaraan te voldoen, wordt hem de beslissing van het Hooggerechtshof van wege den Gouverneur-Generaal bij gerechtelijke akte beteekend.

(2) In elk geval wordt de eindbeslissing van het Hof ten spoedigste van wege den Gouverneur-Generaal in de Javasche Courant en in de Ne,derlandsche Staatscourant bij uittreksel aangekondigd.

Artikel 21.

(1) Van de beteekening bedoeld in artikel 11 van deze ordonnantie, tot het verstrijken van den termijn aangegeven in artikel 12 van deze ordonnantie, of ingeval een verzoekschrift, als in laatstgenoemd artikel bedoeld, is ingediend tot de beslissing van het Hooggerechtshof aan den concessionaris zal zijn medegedeeld of beteekend. mag de ontginning worden voortgezet.

(2) De concessionaris zal echter van eerstbedoelde beteekening af niet bevoegd zijn het bij artikel 8 van het Koninklijk besluit van 2 September 1873 Il? 13 (Indisch Staatsblad Il? 217a) bedoeld zakelijk recht te vervreemden of met hypotheek te belasten. Dit verbod houdt op, wanneer door het Hooggerechtshof is beslist, dat de concessionaris aan de bij artikel 11 van het Koninklijk besluit gestelde vereischten voldoet.

HOOFDSTUK III.

Yoorschriften met betrekking tot het van rechtswege vervallen eener concessie.

Artikel 22.

(1) Wanneer een concessionaris naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal heeft opgehouden aan de vereischten van artikel 11 van het Koninklijk besluit te voldoen en de termijn, bedoeld bij artikel 12 van deze ordonnantie is verstreken, zonder dat de beslissing van het Hooggerechtshof is ingeroepen, of, zoo dit wel het geval is geweest, het Hooggerechtshof in denzelfden zin als de Gouverneur-Generaal heeft beslist, wordt door den Gouverneur-Generaal bij een met redenen omkleed besluit aangeteekend, dat en van welk tijdstip af de concessie

Sluiten